Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 270703Beschikkingen | afhandelingBesluit ontheffing Hogere Waarde Wet geluidhinder

Om de bouw van de woningen aan de Opaal in Zevenbergen mogelijk te maken, is ontheffing noodzakelijk van de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB op de gevels (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij spoorverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met 8 dB.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben op 6 december 2018 in het kader van de Wet Geluidhinder besloten om een hogere waarde spoorweglawaai vast te stellen voor het realiseren van 2 vrijstaande en 6 half-vrijstaande woningen aan de Opaal1 t/m 15 (oneven), gelegen in plangebied Bosselaar-Zuid, deelgebied 2B te Zevenbergen.

 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.