Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 270626VerordeningenVerordening lijkbezorgingsrechten 2019

 

De raad van de gemeente Best;

 

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (“Verordening lijkbezorgingsrechten 2019”).

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • 1.

  Begraafplaats: de algemene begraafplaats in onderhoud bij de gemeente Best.

 • 2.

  Eigen graf: een graf, grafkleder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken. 

   

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

   

  Artikel 5 Belastingjaar

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

   

   

  Artikel 6 Wijze van heffing

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het

  gevorderde bedrag is vermeld.

   

    

  Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

   

   

  Artikel 8 Termijnen van betaling

  De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

   

   

  Artikel 9 Kwijtschelding

  Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

   

   

  Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

   

   

  Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018” van 6 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2019”.

   

   

Aldus besloten door de raad van Best

in zijn vergadering van 10-12-2018

 • [ Ondertekening.Ondertekening1]

  [ Ondertekening.Ondertekening2]

  Maaike Mesdag-Blom

  Hans Ubachs

  griffier

  voorzitter