Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 269966VerordeningenAlgemene Subsidieverordening Nadere regels OZB compensatie maatschappelijk vastgoed voormalige gemeente Menterwolde - Midden Groningen 2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

overwegende dat

 • organisaties met een maatschappelijke doelstelling een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente;

 • de raden van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in 2017 hebben uitgesproken dat zij gecompenseerd moeten worden met een subsidie voor de lasten van een OZB aanslag;

 • hiermee een bijdrage geleverd wordt aan betere exploitatiemogelijkheden van het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is of gebruikt wordt door organisaties met een maatschappelijke doelstelling

 • de raad van de gemeente Midden-Groningen op 29 november 2018 budget heeft vrijgemaakt ter compensatie van de OZB gebruikslasten voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling

 

 

gelet op artikel 3, artikel 4 en artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling compensatie OZB gebruikslasten voormalig Menterwolde

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening:

de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014.

 

Artikel 2 Voorwaarde voor subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag kan allen worden ingediend door een organisatie die:

  • a.

   Een aanslag heeft ontvangen van de gemeente Midden-Groningen voor de betaling van gebruiksbelasting OZB voor het belastingjaar 2018 op naam van de organisatie

  • b.

   Als rechtpersoon een stichting of vereniging is

  • c.

   Geen winstoogmerk beoogt

  • d.

   Behoort tot één of meer van de volgende categorieën:

   • i.

    Sportaccommodaties; binnen en buitensport inclusief sport met dieren

   • ii.

    Scoutingverenigingen

   • iii.

    Speeltuinverenigingen

   • iv.

    Muziekverenigingen

   • v.

    Dorpshuizen en wijkcentra

   • vi.

    Jeugdhonken en jeugdsozen

   • vii.

    Kinderboerderijen en hertenkampen

   • viii.

    Organisaties met een culturele doelstelling (ook musea) mits openbaar toegankelijk

    • 1.

     Het object waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gelegen in de voormalige gemeente Menterwolde

 

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie is het gebruikersdeel OZB van de opgelegde aanslag door de gemeente Midden-Groningen voor het belastingjaar 2018.

 

Artikel 4 Berekening van de subsidie en verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld door het college van B&W.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is voor de aanvrager even hoog als het gebruikersdeel OZB van de opgelegde aanslag voor het belastingjaar 2018

 

Artikel 5 De aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag kan alleen worden ingediend door de organisaties genoemd in artikel 2 lid 1.

 • 2.

  Een aanvraag voor wordt in afwijking van artikel 2.2 eerste lid van de verordening ingediend voor 31 januari 2019

 • 3.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde aanvraagformulier.

 

Artikel 6 Vaststelling van de aanvraag

In afwijking van artikel 13 van de verordening wordt de aanvraag direct vastgesteld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de verordening worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de Algemene subsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2018.

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk vastgoed voormalige gemeente Menterwolde - Midden Groningen 2018

 

Aldus vastgesteld op 11 december 2018.

Burgemeester

Gemeentesecretaris