Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 269957VerordeningenSubsidieverordening Welzijn / Nadere regels OZB compensatie maatschappelijk vastgoed voormalige gemeente Slochteren - Midden Groningen 2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

overwegende dat

 • organisaties met een maatschappelijke doelstelling een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente;

 • de raden van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in 2017 hebben uitgesproken dat zij gecompenseerd moeten worden met een subsidie voor de lasten van een OZB aanslag;

 • hiermee een bijdrage geleverd wordt aan betere exploitatiemogelijkheden van het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is of gebruikt wordt door organisaties met een maatschappelijke doelstelling

 • de raad van de gemeente Midden-Groningen op 29 november 2018 budget heeft vrijgemaakt ter compensatie van de OZB gebruikslasten voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling

 

gelet op artikel 1.3, artikel 1.4 tweede lid en artikel 2.1 van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Slochteren 2013;

 

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling compensatie OZB gebruikslasten voormalig Slochteren

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Subsidieverordening Welzijn:

de Subsidieverordening gemeente Slochteren 2013.

 

Artikel 2 Voorwaarde voor subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een organisatie die:

  • a.

   Een aanslag heeft ontvangen van de gemeente Midden-Groningen voor de betaling van gebruiksbelasting OZB voor het belastingjaar 2018 op naam van de organisatie

  • b.

   Als rechtspersoon een stichting of vereniging is

  • c.

   Geen winstoogmerk beoogt

  • d.

   Behoort tot één of meer van de volgende categorieën:

   • i.

    Sportaccommodaties; binnen en buitensport inclusief sport met dieren

   • ii.

    Scoutingverenigingen

   • iii.

    Speeltuinverenigingen

   • iv.

    Muziekverenigingen

   • v.

    Dorpshuizen en wijkcentra

   • vi.

    Jeugdhonken en jeugdsozen

   • vii.

    Kinderboerderijen en hertenkampen

   • viii.

    Organisaties met een culturele doelstelling (ook musea) mits openbaar toegankelijk

    • 1.

     Het object waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gelegen in de voormalige gemeente Slochteren

 

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie is het gebruikersdeel OZB van de opgelegde aanslag door de gemeente Midden-Groningen voor het belastingjaar 2018.

 

Artikel 4 Berekening van de subsidie en verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld door het college van B&W.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is voor de aanvrager even hoog als het gebruikersdeel OZB van de opgelegde aanslag voor het belastingjaar 2018

 

Artikel 5 De aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag kan alleen worden ingediend door de organisaties genoemd in artikel 2 lid 1.

 • 2.

  Een aanvraag voor wordt in afwijking van artikel 2.2 eerste lid van de verordening ingediend voor 31 januari 2019

 • 3.

  Voor de aanvraag wordt in afwijking van artikel 2.1 vierde lid gebruik gemaakt van het vastgestelde aanvraagformulier.

 

Artikel 6 Vaststelling van de aanvraag

In afwijking van artikel 5.1 van de Subsidieverordening Welzijn wordt de aanvraag direct vastgesteld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in 3.4 van de Subsidieverordening Welzijn worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de Subsidieverordening Welzijn buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1.2, 1.3, 1.4 en 3.4 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2018.

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk vastgoed voormalige gemeente Slochteren - Midden Groningen 2018

 

Aldus vastgesteld op 11 december 2018.

Burgemeester

Gemeentesecretaris