Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2018, 268345Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling Dorpen- en Wijken 2018 gemeente Waadhoeke

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

 • -

  overwegende dat het gewenst is initiatieven en projecten van inwoners te ondersteunen die bijdragen aan leefbaarheid en participatie in de gemeente;

 

 • -

  gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Waadhoeke 2018;

 

besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Dorpen- en Wijken gemeente Waadhoeke 2018.

 

Artikel 1. Begrippen.

 • 1.

  Waarderingssubsidie: een subsidie om organisaties van dorps- en wijkbesturen te ondersteunen, anders dan voor exploitatie van voorzieningen.

 

 • 2.

  Ontwikkelsubsidie: een subsidie voor onderzoek naar of voorbereiding van projecten en experimenten gericht op versterking van leefbaarheid van en participatie in wijken en dorpen.

 

 • 3.

  Projectsubsidie; een subsidie voor de realisatie van een leefbaarheidsproject gebaseerd op een dorps- of wijkvisie dan wel een werkplan van het dorp of de wijk.

 

 • 4.

  Subsidieaanvrager: besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende dorps- en wijkbelangen en andere rechtspersonen namens hen in de gemeente Waadhoeke die de subsidie aanvragen.

Artikel 2. Regeling van toepassing.

De Algemene subsidieverordening gemeente Waadhoeke 2018 is van toepassing op deze regeling.

Artikel 3. Doel.

De regeling heeft als doel om subsidies beschikbaar te stellen aan subsidieaanvragers die zich inzetten op het terrein van leefbaarheid en participatie.

Artikel 4. Subsidie vormen.

De regeling onderscheidt drie vormen van subsidie;

 

 • 1.

  Waarderingssubsidie.

 

 • 2.

  Ontwikkelsubsidie.

 

 • 3.

  Projectsubsidie.

Artikel 5. Waarderingssubsidies

 • 1.

  De besturen van dorps- en wijkbelangen die als doel hebben de behartiging van de collectieve belangen van inwoners, ontvangen jaarlijks een waarderingssubsidie van € 500,- te besteden aan bestuurskosten en/of activiteitenkosten.

 

 • 2.

  Over de besteding van deze subsidie wordt verantwoording afgelegd in de jaarvergadering van het betreffende dorps- of wijkbelang.

Artikel 6. Ontwikkelsubsidies

 • 1.

  Besturen van dorps- en wijkbelangen en andere rechtspersonen namens hen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoeks- en/of voorbereidingskosten van (project) ideeën gebaseerd op een dorps- of wijkvisie of een werkplan van het dorp of de wijk.

 

 • 2.

  Besturen van dorps- en wijkbelangen en andere rechtspersonen namens hen kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten van een project gericht op vernieuwing en experimenten op het gebied van leefbaarheid en participatie (procesgeld).

 

 • 3.

  De hoogte van de subsidie per ontwikkelproject wordt naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld en bedraagt maximaal € 10.000.

Artikel 7. Projectsubsidie

 • 1.

  Besturen van dorps- en wijkbelangen en andere rechtspersonen namens hen kunnen een subsidie aanvragen voor een leefbaarheidsproject.

 

 • 2.

  Een subsidie kan worden aangevraagd voor de realisatie van projecten genoemd in een dorps- of wijkvisie die tot doel hebben om de leefbaarheid te vergroten.

 

 • 3.

  Wanneer een dorp of wijk geen visie heeft opgesteld, kan een subsidie worden aangevraagd voor een project waarvoor een aantoonbaar groot draagvlak in dorp of wijk bestaat.

 

 • 4.

  De hoogte van de subsidie per project wordt naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld en bedraagt maximaal € 20.000.

Artikel 8. Subsidieplafond

Voor waarderingssubsidies, ontwikkelsubsidies en projectsubsidies gezamenlijk is in de periode 2018 tot en met 2021 een budget van 1.2 miljoen euro beschikbaar.

Artikel 9. Aanvraag subsidie

 • 1.

  Waarderingssubsidie.

  • a.

   De aanvraag voor een waarderingssubsidie wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend uiterlijk 1 september van het voorafgaande kalenderjaar.

  • b.

   De aanvraag vindt schriftelijk plaats.

 • 2.

  Ontwikkelsubsidie.

  • a.

   De aanvraag voor een ontwikkelsubsidie wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend uiterlijk 8 weken voor beoogde aanvang van de activiteit.

  • b.

   De aanvraag vindt schriftelijk plaats, voorzien van in elk geval een project- of activiteitenplan en een begroting.

 • 3.

  Projectsubsidie

  • a.

   De aanvraag voor een projectsubsidie wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend uiterlijk 12 weken voor beoogde start van het project.

  • b.

   De aanvraag vindt schriftelijk plaats, voorzien van in elk geval een projectplan, een begroting en een dekkingsplan.

  • c.

   De aanvrager maakt in haar dekkingsplan aantoonbaar dat zij zich heeft ingespannen om andere financiële middelen te verwerven voor het project. Dit kunnen zijn: eigen financiële middelen, zelfwerkzaamheid, fondsen en subsidies van andere overheden.

  • d.

   De aanvrager maakt in haar aanvraag aannemelijk dat er voldoende draagvlak is onder inwoners voor het project.

Artikel 10. Afwijzingsgronden

 • 1.

  Naast de in de Algemene Subsidieverordening genoemd afwijzingsgronden, gelden voor deze regeling de volgende afwijzingsgronden:

  • a.

   Het initiatief of project is een reguliere taak van de gemeente of (grotendeels) gelijk aan initiatieven of projecten die al worden gesubsidieerd door de gemeente.

  • b.

   Er is sprake van een financieel belang van de subsidieaanvrager, zoals particuliere of ondernemerswinst.

  • c.

   Er is door de subsidieaanvrager geen zogenaamde cofinanciering aangevraagd terwijl er naar de aard van het project bij andere fondsen en overheden subsidies beschikbaar zijn.

  • d.

   De aanvraag is gericht op een bijdrage in de exploitatie.

  • e.

   Er is sprake van ongedekte toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding.

  • f.

   Het initiatief is in strijd met gemeentelijk beleid.

  • g.

   De activiteit het karakter heeft van een receptie of jubileumviering.

  • h.

   Het subsidieplafond van de regeling is bereikt.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een aanvraag af te wijzen als de aanvrager beschikt over voldoende middelen om de activiteit mogelijk te maken.

Artikel 11. Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 5, uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in de artikelen 6 en 7, binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 12. Eindverantwoording

 • 1.

  Subsidies tot € 5.000 worden door het college van burgemeester en wethouders direct vastgesteld of verleend en binnen 12 weken nadat de activiteit of het project uiterlijk moet zijn uitgevoerd, ambtshalve vastgesteld.

 

 • 2.

  Bij subsidies vanaf € 5.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling uiterlijk 12 weken nadat de gesubsidieerde activiteit of het project is gerealiseerd.

 

 • 3.

  De aanvraag bedoeld in lid 2 bevat:

   

 • a.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteit of het project is gerealiseerd en aan de verplichtingen is voldaan;

 

 • b.

  een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).

Artikel 13. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om gemotiveerd af te wijken van deze subsidieregeling als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 14. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Dorpen- en Wijken 2018 gemeente Waadhoeke’.

 

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

 • 3.

  Op de datum van ingang van deze regeling worden de Uitvoeringsregeling ondersteuning verenigingen Plaatselijk Belang van de gemeente het Bildt, de Beleidsregels Algemene subsidieverordening, beleidsterrein Dorpsbelangen, van de gemeente Littenseradiel en het Uitvoeringsprogramma subsidies 2013-2016, subonderdeel buurtverenigingen en verenigingen van dorpsbelangen, van de gemeente Franekeradeel, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 27 november 2018,

,burgemeester

,secretaris