Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26828

Gepubliceerd op 8 februari 2018 09:00

Beleidsregel Koningsdag voor de binnenstad van gemeente Utrecht

De burgemeester van gemeente Utrecht;

 

Op grond van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 tot en met 4:84 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5.13, 5:13a, 5.14 en 5.31 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

 

Besluit vast te stellen de ‘Beleidsregel Koningsdag voor de binnenstad van gemeente Utrecht’, ter viering van Koningsdag in de binnenstad van Utrecht.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  Binnenstad: het gebied dat begrensd wordt door de Stadsbuitengracht

 • 2.

  Commerciële standplaats: het op een openbare en/of in de openlucht gelegen plaats waar op commerciële wijze eten, dranken en goederen worden verkocht, waarbij gebruik kan worden gemaakt van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 3.

  Evenementenlocatie: aangewezen locaties in de binnenstad waar een evenement kan worden georganiseerd.

 • 4.

  Evenemententerrein: een locatie waar een evenement wordt gehouden dat is afgescheiden van de omgeving, eventueel met hekken.

 • 5.

  Kinderkermis: een kermis voor kinderen tot twaalf jaar. De attracties zijn daar op afgestemd.

 • 6.

  Kindervrijmarkt: een vrijmarkt door en voor kinderen tot twaalf jaar.

 • 7.

  Kindervrijmarktgebied: het gebied binnen het vrijmarktgebied vanaf het Nijntjepleintje over de Van Asch van Wijckskade tot de hoek Noorderstraat, waar alleen een kindervrijmarkt is toegestaan.

 • 8.

  Koningsdag: nationale feestdag op 27 april ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem Alexander.

 • 9.

  Mobiel verkooppunt: verkooppunt in de directe nabijheid van een (horeca)bedrijf voor de verkoop van (vers bereide) etenswaren die tot de reguliere bedrijfsvoering van het (horeca)bedrijf horen.

 • 10.

  Stille nacht: de periode van 01.00 uur tot 11.00 uur op Koningsdag (27 april).

 • 11.

  Tijdelijke standplaats: een gedeelte van de weg dat wordt ingenomen met een verkoopinrichting met de daarbij behorende uitstalling.

 • 12.

  Vrijmarkt: markt op Koningsdag waar particulieren hun persoonlijke goederen te koop aanbieden.

 • 13.

  Vrijmarktgebied: het gebied binnen de paarse lijn begrensd door de Wittevrouwenstraat, Voorstraat, Potterstraat, Lange Viestraat, Vredenburg, Catharijnekade, Paardenveld, Kroonstraat, Pastoor van Nuenenstraat. Kroonstraat, Nieuwekade, Monicabrug, Oudenoord, Raamstraat, Bemuurde Weerd Westzijde, Bemuurde Weerd Oostzijde, Weerdsingel Oostzijde, Hopakker, Weerdsingel Oostzijde, Noorderbrug, Stadsbuitengracht (bijlage 1). De locatie van de vrijmarkt voor particulieren is aangegeven met groen lijnen op de kaart en wordt aangeduid met borden met de tekst 'begin Vrijmarkt' en 'einde Vrijmarkt'.

 

Hoofdstuk 2 tijden, evenementen, vrijmarkten

Artikel 2 Tijden

 • 1.

  De evenementen, vrijmarkt en kindervrijmarkt starten 26 april niet eerder dan om 18:00 uur en eindigen op 27 april uiterlijk om 18:00 uur.

 • 2.

  Op evenementenlocaties waar alleen op 27 april een evenement plaatsvindt wordt niet eerder gestart dan 11.00 uur. Het evenement eindigt uiterlijk om 18.00 uur.

 • 3.

  Op 27 april geldt van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens een stille nacht. In die periode mag geen (versterkte) muziek of versterkt geluid worden gemaakt in de binnenstad.

 • 4.

  In de jaren dat 27 april op een zondag valt wordt Koningsdag verplaatst naar de zaterdag voorafgaand aan die zondag (26 april). De vrijmarkten en de evenementen vangen dan aan op vrijdag (25 april) om 18:00 uur en eindigen op 26 april om 18.00 uur. Op evenementenlocaties waar alleen op 26 april een evenement plaatsvindt wordt niet eerder gestart met dat evenement dan 11.00 uur. Het evenement eindigt uiterlijk om 18.00 uur. De stille nacht is dan op 26 april.

 

Hoofdstuk 3 Evenementen

Artikel 3 evenementenlocaties

 • 1.

  De locaties/pleinen die voor een evenementenvergunning in aanmerking komen zijn: 

Asch van Wijckstraat (het plein)

Breedstraat

De Neude

Domplein

Jacobskerkhof

Jansdam

Janskerkhof (1): noord- en oostzijde kerk

Janskerkhof (2): westzijde kerk

Korte. Minrebroederstraat

Ledig Erf / Tolsteegbrug

Lepelenburg (kindervrijmarkt)

Lucasbolwerk

Mariaplaats 1 (pompplein)

Mariaplaats 2, de kuil (kindervrijmarkt of kinderkermis)

Oudkerkhof

Rozenstraat

Stadhuisbrug

Nicolaaskerkhof (kindervrijmarkt)

Vredenburg (plein)

Waterstraat

’t Wed*

*Voor ’t Wed gelden aparte voorwaarden in verband met behoud van de vrije doorgang.

 

 • 2.

  De evenementenvergunning kan alleen worden aangevraagd door de aan het plein grenzende horecabedrijven. P

 • 3.

  In afwijking van lid 2 kan, als geen aanvraag wordt ingediend door aan het plein grenzende horecabedrijven, een andere organisator een aanvraag indienen voor de locaties De Neude, Domplein, Janskerkhof (1 en 2), Ledig Erf/Tolsteegbrug en Vredenburg (plein).

 • 4.

  Op de locatie Lepelenburg en de locatie Nicolaaskerkhof is alleen een kindervrijmarkt toegestaan. Op de locatie Mariaplaats 2 (de kuil) is alleen een kindervrijmarkt of kinderkermis toegestaan.

 • 5.

  Op de locatie ’t Wed gelden strikte voorschriften, vastgelegd in een locatieprofiel (bijlage 2).

 • 6.

  Op de locatie HOV-baan, aan de zuidrand van het Vrijmarktgebied, vanaf de Lange Viestraat via de Lange Jansstraat, het Janskerkhof, de Korte Jansstraat tot en met de Nobelstraat is een foodstreet toegestaan, georganiseerd door in Utrecht gevestigde (horeca)bedrijven.

 • 7.

  In afwijking van lid 6 kan, bij onvoldoende invulling van de foodstreet, een evenementenvergunning worden verleend aan een organisator voor een (aanvullend) foodevenement in het betreffende gebied. 

Hoofdstuk 4 bijzondere regels met het oog op de veiligheid

Artikel 4 tapontheffing

 • 1.

  Horecabedrijven gevestigd binnen het Vrijmarktgebied en/of gevestigd aan aangewezen evenementenlocaties/-pleinen kunnen een tapontheffing aanvragen.

 • 2.

  Een tapontheffing wordt niet verleend als de vrije doorgang voor hulpdiensten en (vrije) loopstromen voor het publiek wordt belemmerd.

 • 3.

  Op locaties buiten het vrijmarktgebied en/of de evenementenlocaties/ -pleinen wordt alleen een tapontheffing verleend als de aanvrager beschikt over een exploitatievergunning voor een terras en de tap op het terras wordt geplaatst.

 • 4.

  Op de werven aan de grachten worden geen tapontheffingen verleend.

 • 5.

  De tapontheffing dient twee weken voor Koningsdag aangevraagd te zijn.

 

Artikel 5 Straatartiesten

 • 1.

  Er worden voor de binnenstad maximaal vier ontheffingen verleend voor straatartiesten in gezelschappen vanaf vier personen op 26 april en op 27 april. Hieronder vallen bijvoorbeeld muziekgezelschappen als brass- en sambabands.

 • 2.

  De ontheffing dient vier weken voor Koningsdag aangevraagd te zijn.  

Artikel 6 Verkeer en parkeren

 • 1.

  De binnenstad, inclusief een gedeelte in Pijlsweerd en Vogelenbuurt begrensd door de Oudenoord, Kaatstraat, Adelaarstraat, Lijsterstraat, Nieuwe Koekoekstraat en Koekoekstraat, wordt op 26 april vanaf 16.00 uur tot 27 april 23.00 uur afgesloten voor auto’s en andere motorvoertuigen.

 • 2.

  Binnen het vrijmarktgebied is het verboden om te parkeren met auto’s en andere motorvoertuigen van 26 april 15.00 uur tot 27 april 23.00 uur.

Artikel 7 Markten

 • 1.

  De markten op de Breedstraat en omgeving, op het Janskerkhof, op de Oudegracht en op het Jacobskerkhof gaan niet door als de viering van Koningsdag op zaterdag valt.

 • 2.

  De markt op het Vredenburg (plein) vindt in aangepaste vorm plaats, met een bezetting van circa 50% van het plein, als de viering van Koningsdag op woensdag, vrijdag of zaterdag valt.

Artikel 8 Standplaatsen

 • 1.

  In de binnenstad worden op 26 en/of 27 april geen tijdelijke standplaatsvergunningen verleend voor commerciële of niet- commerciële organisaties als de vrije doorgang door de aanwezigheid van deze standplaatsen wordt belemmerd.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kunnen bedrijven die gevestigd zijn binnen de binnenstad een vergunning aanvragen voor een mobiel verkooppunt voor het verkopen/aanbieden van etenswaren. De etenswaren horen bij hun reguliere bedrijfsuitoefening en worden in het (horeca)bedrijf, en niet ter plaatse van het verkooppunt, bereid.

Artikel 9 Scheepvaart

 • 1.

  Op 26 april van 19:00 uur tot 27 april 02:00 uur en op 27 april van 13:00 uur tot 18:00 uur geldt op de Oudegracht en op de stadsbuitengracht (de singels) eenrichtingverkeer voor alle boten, met uitzondering van de hulpdiensten. Een plattegrond met de vaarrichting is bijgevoegd (bijlage 3).

 • 2.

  Op 27 april kan vanaf de Zuiderbrug onder begeleiding in 'konvooi' tegen de vaarrichting in worden gevaren.

Hoofdstuk 10 Slotbepaling

Artikel 10

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Koningsdag voor de binnenstad van gemeente Utrecht”.

Artikel 11

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. De beleidsregel voor de viering van Koningsdag 2017, gepubliceerd in het gemeenteblad van 29 maart 2017, nr. 50155 komt hiermee te vervallen.

 

Vastgesteld door de burgemeester van Utrecht op 5 februari 2018.

Burgemeester,

mr J.H.C. van Zanen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl