Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 2678Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan Voordeldonk ong. Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Asten 2016, wijziging Voordeldonk ong.” met ingang van 5 januari 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het oprichten van een vrijstaande woning in het kader van de provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ op het perceel aan Voordeldonk ong. (naast nummer 94) te Asten.

 

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2017-OW01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

 

Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.