Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2018, 267500Beschikkingen | aanvraagOntwerp-beschikking hogere grenswaarde landgoed Coudewater te Rosmalen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het hogere grenswaarden voor geluid gaat verlenen voor het mogelijk maken van de realisatie van 20 tot 25 grondgebonden woningen op erf 1 en erf 2 van landgoed Coudewater te Rosmalen.

 

De reden voor het verlenen van een hogere grenswaarde is dat op toekomstige geluidgevoelige bestemming de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege wegverkeerslawaai. De locatie is kadastraal bekend als: Rosmalen sectie D, nummers 2612.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Uw zienswijze voor de ontwerpbeschikking kunt u vanaf 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. U kunt hierbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt alleen beroep instellen tegen de beschikking als u tijdig schriftelijke of mondelinge zienswijzen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, tenzij u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Inzage

U kunt een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Het bezoekadres van het stadskantoor is: Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch.

 

Informatie

Voor een mondelinge toelichting, het indienen van mondelinge zienswijzen, een gedachtewisseling of meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met mevrouw M.J. Engelen-Smeets van de afdeling Leefomgeving, telefoon (073) 615 9840. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving (073-6155766/073-6155352).