Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 26721Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit CAR/UWO

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 9 oktober 2017 (TAZ/U201700653), 9 oktober 2017(TAZ/U201700735), van 20 november 2017 (TAZ/U201700829), 20 november 2017 (TAZ/U201700897) en van 18 december 2017 (TAZ/U201700977) inhoudende wijzigingen van de CAR-UWO per 1 augustus 2017, 1 december 2017 respectievelijk 1 januari 2018;

 

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

b e s l u i t :

 

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

Artikel I  

 

 • A.

  Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0 %.

 

 • B.

  Bijlage IIa Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur

 

periodiek

Schaal

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1513

1548

1587

1632

1680

1791

2010

2300

2553

2753

1

1548

1600

1653

1705

1760

1873

2094

2393

2661

2882

2

1586

1652

1718

1778

1840

1954

2179

2487

2770

3009

3

1624

1704

1784

1850

1920

2036

2264

2580

2879

3137

4

1661

1756

1849

1923

2000

2118

2349

2673

2988

3266

5

1699

1808

1915

1996

2080

2200

2433

2766

3096

3394

6

1737

1859

1980

2069

2160

2281

2518

2860

3206

3522

7

1775

1911

2046

2142

2240

2362

2603

2953

3314

3650

8

1813

1963

2111

2215

2320

2444

2688

3046

3423

3778

9

1850

2015

2177

2287

2401

2526

2772

3139

3532

3907

10

1888

2067

2242

2360

2480

2607

2857

3233

3641

4034

11

13*

15*

17*

1926

1964

2002

2040

2119

2171

2223

2275

2308

2374

2440

2506

2433

2506

2579

2652

2561

2642

2723

2804

2689

2771

2853

2935

2942

3027

3112

3197

3326

3419

3512

3605

3749

3857

3965

4073

4162

4290

4418

4546

 

periodiek

Schaal

 

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3035

3298

3630

3963

4424

4700

5054

5412

5988

6637

1

3166

3435

3767

4099

4558

4861

5241

5629

6223

6890

2

3297

3571

3903

4234

4692

5023

5427

5846

6457

7142

3

3429

3707

4039

4368

4825

5184

5614

6064

6692

7394

4

3560

3844

4175

4502

4959

5346

5800

6282

6926

7646

5

3692

3980

4309

4636

5093

5508

5987

6499

7161

7898

6

3823

4117

4443

4769

5227

5669

6174

6716

7396

8150

7

3955

4252

4577

4903

5360

5831

6361

6934

7630

8403

8

4086

4386

4710

5036

5494

5993

6548

7151

7865

8655

9

4216

4520

4844

5170

5628

6154

6734

7369

8099

8907

10

4345

4653

4977

5304

5761

6315

6921

7586

8334

9159

11

13*

15*

17*

 

4474

4603

4732

4861

4787

4921

5055

5189

5111

5245

5379

5513

5438

5572

5706

5840

5895

6029

6163

6297

6477

6639

6801

6963

7108

7295

7482

7669

7804

8022

8240

8488

8568

8802

9036

9270

9411

9663

9915

10167

 • C.

  Bijlage II Inpassingstabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 augustus 2017

 

Regelnummer

Garantieschalen

33

3425

35

3550

37

3673

39

3785

41

3903

43

4025

45

4155

47

4281

49

4402

51

4524

53

4640

57

4886

59

5002

61

5124

63

5261

67

5564

69

5717

73

6019

75

6172

77

6346

79

6517

81

6688

83

6875

85

7075

87

7276

89

7479

91

7680

93

7881

95

8086

 • D.

  Bijlage IVa1 Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 augustus 2017

 

ervarings-jaar/

periodiek

5

6

7

8

9

10

Aanloop-bedrag 1

1818

1856

1895

1945

2204

2577

Aanloop-bedrag 2

0

1945

2003

2072

2330

2698

Aanloop-bedrag 3

0

0

0

2204

2454

2826

0

1895

2072

2139

2330

2577

2894

1

1945

2139

2204

2393

2639

2970

2

2003

2204

2269

2454

2698

3041

3

2072

2269

2330

2514

2762

3101

4

2139

2330

2393

2577

2826

3168

5

2204

2393

2454

2639

2894

3235

6

2269

2454

2514

2698

2970

3299

7

2330

2514

2577

2762

3041

3357

8

2393

2577

2639

2826

3101

3416

9

2454

2639

2698

2894

3168

3476

10

2514

2698

2762

2970

3235

3536

11

0

2762

2826

3041

3299

3602

12

0

0

2894

3101

3357

3668

13

0

0

2970

3168

3416

3728

14

0

0

3041

3235

3476

3785

15

0

0

3101

3299

3536

3842

Uitloop-bedrag 1

2639

2894

3235

3476

3668

3961

Uitloop-bedrag 2

0

3041

3357

3668

3785

4085

Uitloop-bedrag 3

0

0

0

3785

3903

4217

 •  

 • E.

  Bijlage IIb Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 augustus 2017

 

 

jaarvergoeding  

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

344 

10,66

19,92

13,27

2 Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

344 

12,24

23,01

15,33

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

344 

13,57

25,46

16,98

4. Bevelvoerder

517 

17,01

31,98

21,31

5. Officier van dienst

4075 

0,00

40,75

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5852 

0,00

58,52

0,00

7. Commandant van dienst

8705 

0,00

65,31

0,00

 

 • F.

  Bijlage IIc Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 augustus 2017

 

 

jaarvergoeding  

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

348 

10,80

20,26

13,49

2 Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

348 

12,47

23,47

15,64

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

348 

13,82

25,87

17,26

4. Bevelvoerder

525 

17,30

32,46

21,64

5. Officier van dienst

4153 

0,00

41,53

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5958 

0,00

59,58

0,00

7. Commandant van dienst

8869 

0,00

66,47

0,00

 

Artikel II CAR-tekst per 1 december 2017

In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage ‘6%’ vervangen door ‘6,5%’.

 

Artikel III CAR-tekst per 1 januari 2018

 • A.

  Artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 1:2c Aanstellingen op grond van de banenafspraak

 • 1.

  In afwijking van artikel 3:1 kan het college voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt en onvoldoende arbeidsvermogen heeft om een reguliere functie te bekleden, een samenstel van taken vaststellen.

 • 2.

  Het college kan voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, in afwijking van artikel 3:3, een salaris vaststellen met toepassing van salarisschaal A.

 • 3.

  Het college kan voor de ambtenaar die onder de Wajong doelgroep valt en voldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig een reguliere functie te bekleden of niet in aanmerking komt voor loondispensatie, op grond van artikel 3:3 een salaris vaststellen aan de hand van zijn functieschaal zoals opgenomen in de salaristabel in bijlage IIa.

 • 4.

  Indien loondispensatie wordt toegekend, kan het college het salaris en de salaristoelagen van de ambtenaar naar rato van de loonwaarde conform de loondispensatie verminderen. Het naar loonwaarde bepaalde salaris van de ambtenaar vermeerderd met de Wajong-aanvullingsuitkering is gelijk aan het wettelijk minimumloon.

 • 5.

  Indien loonkostensubsidie wordt toegekend, kan het college het salaris en de salaristoelagen van de ambtenaar naar rato van de loonwaarde niet verminderen. Het salaris van de ambtenaar is gelijk aan het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie vergoedt aan het college het verschil tussen het naar loonwaarde bepaalde salaris van de ambtenaar en het wettelijk minimumloon.

 • 6.

  Voor de ambtenaar die onder een doelgroep in het doelgroepenregister van de Wet banenafspraak valt, gelden niet de in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a , b en c genoemde minimumbedragen.

 • 7.

  Voor de ambtenaar die onder de Wajong doelgroep valt en voldoende arbeidsvermogen heeft om zelfstandig een reguliere functie te bekleden, gelden als minimumbedragen de bedragen genoemd in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a, b en c naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

 

 • B.

  Artikel 2:2 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:

Onderzoek n aar bekwaamheid en geschiktheid

 

Artikel 2:2  

 • 1.

  Voor aanstelling kan slechts in aanmerking komen hij van wie - na een daartoe door of vanwege het tot aanstelling bevoegd bestuursorgaan gehouden onderzoek - kan worden aangenomen, dat hij in voldoende mate beschikt over de hoedanigheden tot het verrichten van de hem op te dragen werkzaamheden.

 • 2.

  Het college treft maatregelen, waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens, ontvangen op grond van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, te allen tijde wordt gegarandeerd.

 • 3.

  Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld dat betrokkene een recente verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt.

 • 4.

  Bij een functiewijziging, tewerkstelling of overplaatsing kan als vereiste worden gesteld dat de ambtenaar een recente verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in lid 3 overlegt.

 • 5.

  De vreemdeling, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet 2000 kan slechts voor een aanstelling in aanmerking komen indien hij beschikt over een tewerkstellingsvergunning tenzij hij van deze verplichting is uitgesloten krachtens artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen.

 

 • C.

  Na hoofdstuk 10a wordt hoofdstuk 10c met titel: ”Reparatie-uitkering bij werkloosheid” toegevoegd en dit hoofdstuk komt te luiden:

 

Artikel 10c:1 Werkingssfeer reparatie-uitkering

 • 1.

  Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of van wie de uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd, maar die op grond van de Werkloosheidswet zoals die gold op 31 december 2015 nog recht op een uitkering zou hebben gehad.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 van dit artikel, is artikel 10c:7 van toepassing op de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1, onderdeel a.

 

Artikel 10c:2 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  arbeidsverleden: arbeidsverleden als bedoeld in de Werkloosheidswet;

 • b.

  gemeentelijke sector: de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die de CAR van toepassing hebben verklaard;

 • c.

  herleving: herleving overeenkomstig de Werkloosheidswet;

 • d.

  indexatie: de reparatie-uitkering wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de gemeentelijke sector;

 • e.

  reparatie-uitkering: uitkering die de toegekende WW-uitkering in opbouw en duur aanvult naar het niveau op 31 december 2015;

 • f.

  sv-maandloon: sv-maandloon als bedoeld in de Werkloosheidswet met het maximum, bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen.

 • g.

  werkloos: werkloos als bedoeld in de Werkloosheidswet;

 • h.

  werkloosheidsuitkering: WW-uitkering en reparatie-uitkering tezamen;

 • i.

  WW-uitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet;

 • j.

  WW: Werkloosheidswet.

 

Artikel 10c:3 Recht reparatie-uitkering

 • 1.

  De ambtenaar heeft recht op een reparatie-uitkering indien:

  • a.

   de werkloosheid aansluitend op de WW-uitkering voortduurt; en

  • b.

   de WW-opbouw lager is bij een arbeidsverleden vanaf 10 jaar op grond van de WW, dan zou hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015; of

  • c.

   een WW-uitkering met een kortere duur is toegekend op grond van de WW, dan zou hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015.

 • 2.

  De ambtenaar legt de benodigde gegevens en informatie van het UWV aan de gemeente over die van invloed kunnen zijn op het recht, de hoogte en de duur van de reparatie-uitkering.

 

Artikel 10c:4 Opbouw en duur reparatie-uitkering

 • 1.

  De opbouw van de reparatie-uitkering voor de ambtenaar die werkloos wordt met meer dan 10 jaar arbeidsverleden, bedraagt een halve maand per dienstjaar.

 • 2.

  De opbouw van de reparatie-uitkering voor de ambtenaar die werkloos wordt met meer dan 24 jaar arbeidsverleden, bedraagt een maand per verstreken kalenderkwartaal.

 • 3.

  De duur van de reparatie-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering op 31 december 2015 en de duur van de WW-uitkering op of na 1 januari 2016 inclusief de opschuiving van de einddatum door herleving.

 

Artikel 10c:5 Hoogte reparatie-uitkering

 • 1.

  De reparatie-uitkering heeft dezelfde hoogte als de WW-uitkering als deze niet zou zijn geëindigd.

 • 2.

  De volledige reparatie-uitkering is gebaseerd op 36 uur per week werkloosheid. Als sprake is van minder dan 36 uur per week werkloosheid, wordt het bedrag van de reparatie-uitkering berekend naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

 

Artikel 10c:6 Sancties reparatie-uitkering

Het college maakt een sanctieregeling op grond waarvan sancties kunnen worden toegepast op de uitbetaling van de reparatie-uitkering. Onderdeel van de sanctieregeling is de plicht die de ambtenaar heeft om het college te informeren over alles wat van invloed kan zijn op de duur en hoogte van de reparatie-uitkering.

 

Artikel 10c:7 Premie reparatie-uitkering

 • 1.

  Het college heft vanaf 1 januari 2018 maandelijks een werknemerspremie op het bruto salaris van de ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

 • 2.

  De hoogte van de premie is vastgesteld 0,1% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n). De hoogte van de premie kan jaarlijks worden bijgesteld.

 • 3.

  De heffingsgrondslag is gemaximeerd tot het maximum-premieloon bedoeld in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

 

Artikel 10c:8 Einde reparatie-uitkering

 • 1.

  De reparatie-uitkering eindigt na het verstrijken van de uitkeringsduur.

 • 2.

  De reparatie-uitkering eindigt op de dag waarop de werkloosheid eindigt.

 • 3.

  De reparatie-uitkering eindigt op de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

 • 4.

  De reparatie-uitkering eindigt na een periode van 13 weken van voortdurend arbeidsongeschiktheid door ziekte.

 

Artikel 10c:9 Herleving reparatie-uitkering

 • 1.

  Als het recht op een reparatie-uitkering gedeeltelijk of geheel is geëindigd en vervolgens de (ex)-ambtenaar na aanvaarding van een nieuw dienstverband wederom werkloos is geworden, herleeft op verzoek het recht op een reparatie-uitkering voor zover bij de beëindiging van het nieuwe dienstverband geen nieuw recht op een WW-uitkering op grond van de WW is ontstaan.

 • 2.

  De duur en de hoogte van de herleefde reparatie- uitkering zijn gelijk aan de duur en hoogte van de reparatie-uitkering waarop de (ex) ambtenaar nog recht zou hebben gehad indien hij onafgebroken werkloos zou zijn geweest.

 • 3.

  De reparatie-uitkering kan niet meer herleven als de maximale uitkeringsduur van de reparatie-uitkering is volgemaakt.

 

Artikel 10c:10 Afkoop reparatie-uitkering

 • 1.

  Het college kan eenmalig, aan het begin van de uitkeringsperiode, op verzoek van de ambtenaar, toestemming geven voor afkoop van de reparatie-uitkering.

 • 2.

  Het college bepaalt de hoogte van het afkoopbedrag en de voorwaarden waaronder de afkoop verstrekt wordt.

 

 • D.

  In artikel 10d:2 wordt sub g gewijzigd en sub h en sub i worden toegevoegd. Ze komen te luiden:

  • g.

   reparatie-uitkering: uitkering die de WW-uitkering in opbouw en duur aanvult naar het niveau op 31 december 2015;

  • h.

   werkloosheidsuitkering: WW-uitkering en reparatie-uitkering tezamen;

  • i.

   WW-uitkering: uitkering op grond van Werkloosheidswet.

 

 • E.

  In artikel 10d:25 lid 1 wordt sub c gewijzigd en komt te luiden:

c. recht heeft op een werkloosheidsuitkering en deze werkloosheidsuitkering ontvangt.

 

 • F.

  In artikel 10d:24 worden de leden 2 en 3 gewijzigd en komen te luiden:

  • 2.

   Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract als bedoeld in artikel 10d:23 lid 5 voorleggen aan deze commissie.

  • 3.

   De commissie brengt een zwaarwegend advies uit over het geschil, bedoeld in lid 2.

 

 • G.

  In artikel 17:5 wordt het woord ‘vijf’ vervangen door ‘drie’.

 

 • H.

  Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

 

 • I.

  Bijlage IIa Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018, nieuwe structuur

 

periodiek

Schaal

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0

1535

1571

1611

1657

1705

1818

2040

2335

2591

2795

 

1

1571

1624

1677

1731

1786

1901

2126

2429

2701

2925

 

2

1610

1677

1744

1805

1867

1984

2212

2524

2812

3054

 

3

1648

1729

1810

1878

1949

2067

2298

2618

2922

3185

 

4

1686

1782

1877

1952

2030

2150

2384

2713

3032

3315

 

5

1725

1835

1943

2026

2111

2233

2470

2808

3143

3445

 

6

1763

1887

2010

2100

2193

2315

2556

2903

3254

3575

 

7

1801

1940

2076

2174

2274

2398

2642

2997

3364

3705

 

8

1840

1993

2143

2248

2355

2481

2728

3092

3474

3835

 

9

1878

2045

2209

2322

2437

2564

2814

3187

3585

3965

 

10

1917

2098

2276

2396

2518

2646

2900

3281

3695

4095

 

11

13*

15*

17*

1955

1993

2031

2069

2151

2204

2257

2310

2342

2408

2474

2540

2470

2544

2618

2692

2599

2680

2761

2842

2729

2812

2895

2978

2986

3072

3158

3244

3376

3471

3566

3661

3805

3915

4025

4135

4225

4355

4485

4615

 

 

periodiek

Schaal

 

 

 

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3080

3348

3685

4022

4490

4770

5129

5493

6078

6737

1

3214

3486

3823

4161

4626

4934

5319

5713

6316

6993

2

3347

3625

3962

4297

4762

5099

5509

5934

6554

7249

3

3481

3763

4100

4433

4897

5262

5698

6155

6792

7505

4

3614

3901

4238

4569

5033

5426

5887

6376

7030

7761

5

3747

4040

4373

4705

5169

5590

6077

6596

7268

8017

6

3880

4179

4509

4840

5305

5754

6267

6817

7506

8273

7

4014

4316

4645

4976

5441

5918

6457

7038

7745

8529

8

4147

4451

4781

5112

5577

6083

6646

7258

7983

8784

9

4279

4587

4916

5248

5712

6246

6835

7480

8221

9041

10

4410

4723

5052

5384

5848

6410

7025

7700

8459

9296

11

13*

15*

17*

4541

4672

4803

4934

4859

4995

5131

5267

5188

5324

5460

5596

5520

5656

5792

5928

5984

6120

6256

6392

6574

6738

6902

7066

7215

7405

7595

7785

7921

8142

8363

8584

8697

8936

9175

9414

9553

9810

10067

10324

 

 

Periodiek

Salarisschaal A per 1 januari 2018

0

1.578,00

1

1.606,69

2

1.635,38

3

1.664,07

4

1.692,76

5

1.721,45

6

1.750,15

7

1.778,84

8

1.807,53

9

1.836,22

10

1.864,91

11

1.893,60

 • J.

  Bijlage II Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantieschalen per 1 januari 2018

 

Regelnummer

Garantieschalen

33

3476

35

3603

37

3729

39

3842

41

3961

43

4086

45

4217

47

4345

49

4468

51

4592

53

4710

57

4959

59

5077

61

5201

63

5340

67

5648

69

5802

73

6109

75

6264

77

6441

79

6615

81

6788

83

6978

85

7182

87

7386

89

7591

91

7795

93

8000

95

8207

 

 • K.

  Bijlage IVa1 Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2018

 

ervarings-jaar/

periodiek

5

6

7

8

9

10

Aanloop-bedrag 1

1846

1884

1923

1974

2237

2616

Aanloop-bedrag 2

0

1974

2033

2103

2365

2738

Aanloop-bedrag 3

0

0

0

2237

2490

2869

0

1923

2103

2171

2365

2616

2937

1

1974

2171

2237

2428

2678

3015

2

2033

2237

2303

2490

2738

3086

3

2103

2303

2365

2551

2803

3148

4

2171

2365

2428

2616

2869

3215

5

2237

2428

2490

2678

2937

3284

6

2303

2490

2551

2738

3015

3349

7

2365

2551

2616

2803

3086

3408

8

2428

2616

2678

2869

3148

3467

9

2490

2678

2738

2937

3215

3528

10

2551

2738

2803

3015

3284

3589

11

0

2803

2869

3086

3349

3656

12

0

0

2937

3148

3408

3723

13

0

0

3015

3215

3467

3784

14

0

0

3086

3284

3528

3842

15

0

0

3148

3349

3589

3899

Uitloop-bedrag 1

2678

2937

3284

3528

3723

4020

Uitloop-bedrag 2

0

3086

3408

3723

3842

4146

Uitloop-bedrag 3

0

0

0

3842

3962

4280

 

 • L.

  Bijlage IIb Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

349

10,82

20,22

13,47

2 Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

349

12,42

23,36

15,56

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

349

13,77

25,84

17,23

4. Bevelvoerder

525

17,27

32,46

21,63

5. Officier van dienst

4136

0,00

41,36

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5940

0,00

59,40

0.00

7. Commandant van dienst

8836

0,00

66,29

0,00

 • M.

  Bijlage IIc Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

353

10,96

20,56

13,69

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

353

12,66

23,82

15,87

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

353

14,03

26,26

17,52

4. Bevelvoerder

533

17,53

32,95

21,96

5. Officier van dienst

4215

0,00

42,15

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

6047

0,00

60,47

0,00

7. Commandant van dienst

9002

0,00

67,47

0,00

Artikel IV  

Artikel I treedt in werking een dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2017, artikel II treedt in werking twee dagen na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 december 2017 en artikel III treedt in werking drie dagen na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester