Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 266163Beschikkingen | afhandelingTussenklappen Westzijde 28 te Muntendam, Besluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2018-00006000

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend:

 

• Tussenklappen Westzijde 28, 9649 EC Muntendam, een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een pluimveestal.

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage bij:

- Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, telefoonnummer 0598 - 373737.