Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 265743VerordeningenBeleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake enquêtering en ontheffingen blauwe zones. (Beleidsregel enquêtering en ontheffingen blauwe zones)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. blauwe zone: een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990; Aangeduid met bord E10 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

b. parkeerschijf: een vastgesteld model parkeerschijf als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit parkeerschijf;

c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

d. ontheffing: een door of krachtens het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan zonder tijdsduurbeperking in een blauwe zone te parkeren;

e. bewonersontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregels;

f. bedrijfsontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van deze beleidsregels;

f. houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

g. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

h. ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

i. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

Artikel 2 Gebieden blauwe zone

In de gebieden die in de “Parkeernota Visie- en Ambitiedocument” (22 maart 2016) zijn aangewezen als “potentiele blauwe zonegebieden” wordt middels een enquête aan de bewoners gevraagd of zij in kunnen stemmen met de invoering van een blauwe zone.

Voor het te enquêteren gebied wordt uitgegaan van logische aaneengesloten compartimenten binnen het potentiele blauwe zonegebied.

De blauwe zone zal worden ingevoerd indien bij minimaal 50% respons 66% van de bewoners voor heeft gestemd.

Bewoners binnen een compartiment hebben ten hoogste 1 keer in de 3 jaar de mogelijkheid om zich middels de enquête uit te spreken over de invoering van een blauwe zone.

 

Artikel 3 Parkeertijden blauwe zone

De tijdstippen waarop parkeren met een parkeerschijf of de ontheffingplicht van toepassing is, worden bepaald in overleg met de belanghebbenden.

 

Artikel 4 Regels aanvragen bewonersontheffing

1. Een bewoner die woonachtig is in een blauwe zonegebied zoals genoemd in artikel 2 komt in aanmerking voor een bewonersontheffing.

2. Een bewonersontheffing moet worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

3. De toetsing van de aanvraag voor een vergunning voor bewoners vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier, de Basisregistratie personen (BRP) en de kentekengegevens van het RDW.

4. Bij een lease-/bedrijfsauto moet bij het aanvraagformulier een contract / bedrijfsverklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven autokenteken.

 

Artikel 5 Regels aanvragen bedrijfsontheffing

1. Een bedrijf of instelling dat gevestigd is op een adres binnen een blauwe zonegebied zoals genoemd in artikel 2 komt in aanmerking voor een bedrijfsontheffing.

2. Een bedrijfsontheffing moet worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

3. De toetsing van een bedrijfsontheffing vindt plaats aan de hand van het aanvraagformulier en de kentekengegevens van het RDW. Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer Van Koophandel.

4. Bij een lease-/bedrijfsauto moet bij het aanvraagformulier een contract / bedrijfsverklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven autokenteken. Indien de werknemer van het bedrijf of instelling gebruik maakt van een privévoertuig dient hiertoe een bedrijfsverklaring te worden toegevoegd.

 

Artikel 6 Geldigheid ontheffingen blauwe zone

1. Een bewonersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

2. Een bedrijfsontheffing is geldig voor de blauwe zone waar het bedrijf of de instelling gevestigd is en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 

Artikel 7 Aantal te verlenen ontheffingen

Per woonadres is het aantal te verlenen bewonersontheffingen onbeperkt.

Per bedrijf of instelling kunnen maximaal 15 ontheffingen worden verleend.

 

Artikel 8 Nadere regels ontheffingen

1. De ontheffing wordt verleend op een kenteken.

2. De ontheffing wordt voorzien van maximaal 2 kentekens.

3. Bij aanschaf van een andere auto, of bij een vervangende auto (reparatie, schade aan eigen auto) is de houder zelf verantwoordelijk voor het laten wijzigen van het nieuwe autokenteken.

 

Artikel 9 Geldigheid en parkeerduur ontheffingen

1. Ontheffingen worden verleend voor onbepaalde tijd.

2. De gemeente kan de ontheffing intrekken in verband met gewijzigde omstandigheden (verhuizing, verkoop voertuig, overlijden, misbruik).

3. Parkeren met een ontheffing is van toepassing op de daarvoor vastgestelde parkeertijden, zonder tijdslimiet.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit besluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

 

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

1. De beleidsregel ”Uitvoeringsregels ontheffingen parkeerschijfzones” wordt ingetrokken.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel enquêtering en ontheffingen parkeerschijfzones” en treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 4 december 2018.

de secretaris a.i.,

M.L. Wilke

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer