Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2018, 265688Plannen | ruimtelijkCoudewater (golfbaan en erven), ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Coudewater (golfbaan en erven)’ (NL.IMRO.0796.0002386-1301) met ingang van 17 december 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Na vaststelling van de structuurvisie hebben gemeente ‘s-Hertogenbosch, Stichting Golfclub Rosmalen en GGZ Oost-Brabant een bestemmingsplan voorbereid voor het deelgebied Kampenlandschap, met een golfbaan en 20 tot 25 woningen aan de Peter de Gorterstraat. Centraal in het plan staan behoud, herstel en versterking van het kampenlandschap. Voor de golfbaan / het kampenlandschap is een inrichtingsplan voorbereid.

 

Voor de verschijning van de woningen op de erven en voor de toetsing aan de redelijke eisen van welstand is straks een beeldregieplan leidend. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan zal dit beeldregieplan als onderdeel van de gemeentelijke Welstandsnota worden vastgesteld.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8547950.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl. (Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).