Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 265475Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan Westerbroek, tennisbaanlocatie Boekhors

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Westerboek, tennisbaanlocatie Boekhors vanaf donderdag 13 december 2018 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het p lan

Het plan maakt de bouw mogelijk van 12 woningen op de voormalige tennisbaan aan de Boekhors in Westerbroek.

 

Er is al eerder een bestemmingsplan voor deze ontwikkeling in procedure gegaan. Vanaf 22 februari 2018 heeft het ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Westerbroek tennisbaan ter inzage gelegen. Omdat in de publicatie van dat ontwerp bestemmingsplan een fout zat en bij dat ontwerp bestemmingsplan nog een aantal zaken ontbraken, is besloten de bestemmingsplanprocedure overnieuw te doen en opnieuw een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.

 

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019. Gedurende de hiervoor genoemde termijn is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpwestennisbaan-on02. Digitaal kunt u het plan ook bekijken via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Westerbroek.

 

Tevens ligt een papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende de openingstijden ter inzage bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (indienen zienswijzen)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2018-001598. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met de gemeente Midden-Groningen.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u:

- tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;

- belanghebbende bent.

 

Crisis - en h erstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in de beroepsprocedure bijzondere bepalingen van toepassing zijn. Die procedure is op dit moment nog niet aan de orde.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.