Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning: aanvraag veranderingsvergunning en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van evenemententerrein Megaland

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen:

voor het éénmalig uitbreiden van Pinkpop met één dag en het verlengen van de eindtijd van één dag en het verlengen van de eindtijd van het Neverland festival op de zaterdag voor de jaren 2019 en 2020, plaatselijk gelegen aan de Hofstraat 13, Dossiernr:2018-0504.

Het ontwerpbesluit, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken tijdens openingstijden inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes.

U kunt binnen de hierboven vermelde termijn zowel schriftelijk als mondeling uw zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA te Landgraaf. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.

Naar boven