Gemeenteblad van Tholen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenGemeenteblad 2018, 264489VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent scheepvaartrechten Verordening scheepvaartrechten 2019

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, nummer 135151;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening: 'Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2019' (Verordening scheepvaartrechten 2019).

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijke havens:

  de havens in de kernen Tholen, Stavenisse, Sint-Annaland en Sint Philipsland.

 • b.

  Vaartuigen:

  alle lichamen, die zijn vervaardigd dan wel bestemd of geschikt om als gevolg van hun drijfvermogen te water te worden gebruikt of bewaard.

 • c.

  Vrachtvaartuigen:

  alle vaartuigen, die uitsluitend worden gebezigd of zijn bestemd voor het vervoer van stoffen en/of goederen.

 • d.

  Meetbrief:

  het document als bedoeld in artikel 782 van het Wetboek van Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1983 (Stbl. 548; Besluit binnenschependocumenten).

 • e.

  Laadvermogen:

  het in kubieke meters uitgedrukte verschil tussen de waterverplaatsing van een vaartuig bij de grootste toegelaten diepgang en die van het ledige vaartuig.

 • f.

  Ton:

  gewichtseenheid van 1.000 kilogram; één kubieke meter waterverplaatsing.

 • g.

  Meter:

  strekkende meter.

 • h.

  Dag:

  een tijdvak van 24 uren of een gedeelte daarvan aanvangend om 00.00 uur.

 • i.

  Nacht:

  de periode van zonsondergang tot zonsopgang daaraanvolgend.

 • j.

  Jaar:

  een kalenderjaar.

 • k.

  Kwartaal:

  een kalenderkwartaal.

 • l.

  Maand:

  kalendermaand.

 • m.

  Week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • n.

  Havenmeester:

  de havenmeester van de gemeente of diens plaatsvervanger.

Artikel 2 - Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "scheepvaartrechten" worden rechten geheven ter zake van het met een vaartuig innemen van een ligplaats in een gemeentelijke haven en het eventueel laden en lossen van goederen.

 • 2.

  Niet onder de werking van deze verordening vallen de heffingen van liggelden voor pleziervaartuigen waarvoor op grond van een afzonderlijke verordening rechten worden geheven.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig;

Artikel 4 - Heffingsmaatstaven

 • 1.

  Maatstaf voor de berekening is voor vrachtvaartuigen het aantal tonnen laadvermogen en voor de andere vaartuigen de oppervlakte van de vaartuigen;

 • 2.

  In de tarieventabel is aangegeven welke maatstaf van toepassing is.

Artikel 5 - Tarieven

De scheepvaartrechten worden geheven naar de tarieven die zijn opgenomen in de tarieventabel, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6 - Tarieftoepassingen

Voor de toepassing van de tarieven:

 • 1.

  Geldt als laadvermogen van het vaartuig, het aantal tonnen zoals dat blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief.

 • 2.

  Wordt de oppervlakte van een vaartuig gesteld op het product van lengte over alles en grootste breedte, mits deze blijken uit de bij het vaartuig behorende meetbrief.

 • 3.

  Wordt, in afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, het laadvermogen in tonnen, dan wel de lengte over alles en de grootste breedte, ambtshalve vastgesteld indien de in de leden 1 en 2 bedoelde meetbrief niet wordt overgelegd of indien deze de vereiste gegevens niet vermeldt.

 • 4.

  Wordt een gedeelte van een eenheid van inhoud, massa, oppervlakte, lengte of tijdsduur voor een volle eenheid gerekend.

 • 5.

  Worden de eindbedragen, gevonden na toepassing van de tarieven, afgerond naar boven op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 7 - Vrijstellingen

Scheepvaartrechten worden niet geheven ter zake van:

 • a.

  Vaartuigen, welke eigendom van de gemeente zijn, dan wel ten dienste van de gemeente staan.

 • b.

  Rijksvaartuigen, voor zover bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur vrijstelling is voorgeschreven.

 • c.

  Hospitaalschepen.

 • d.

  Vaartuigen, die voor dringende omstandigheden, familiebezoek of het doen van inkopen van de haven gebruik maken, mits zij dezelfde dag weer vertrekken of de nacht overblijven.

 • e.

  Vaartuigen, welke door overmacht wegens ijsgang, storm of andere natuurlijke oorzaken de haven moeten aandoen, zulks ter beoordeling van de havenmeester.

Artikel 8 - Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten, bedoeld in hoofdstuk 1.1.2 en 1.3 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De rechten, bedoeld in hoofdstuk 1.1.1 en 1.2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 9 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 10 - Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten die worden geheven bij wege van aanslag moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  Andere rechten moeten worden betaald op het tijdstip waarop de dienstverlening, het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen aanvangt.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de scheepvaartrechten.

Artikel 12 - Overgangsrecht

De 'Verordening scheepvaartrechten 2018' van 7 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening scheepvaartrechten 2019'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 6 december 2018.

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde, voorzitter.

w.g. mr. drs. W.C. Antes, griffier.

Bijlage 1 Tarieventabel (behorende bij de Verordening Scheepvaartrechten 2019)

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

HOOFDSTUK 1 - MAATSTAF EN TARIEF

 

1.1

Het recht voor vrachtvaartuigen bedraagt per ton laadvermogen per reis:

 

 

1.1.1

a.     voor de eerste vijf dagen

0,02

 

b.     en voor elke volgende dag

0,01

1.1.2

Bij abonnement per kwartaal met een minimum van € 54,75;

3,80

1.2

Het recht voor vaartuigen, niet zijnde vrachtvaartuigen, bedraagt per dag per vierkante meter oppervlakte van het vaartuig

0,55

1.3

Het recht bedoeld onder 1.2 bedraagt bij abonnement per kwartaal:

 

 

1.3.1

Voor bij eb niet droogvallende gedeelten van de haven

3,80

 

met een minimum van € 54,75;

 

 

1.3.2

Voor bij eb droogvallende gedeelten van de haven

2,80

 

met een minimum van € 41,60;

 

 

1.3.3

Wanneer een abonnement voor meer dan één haven wordt verlangd, worden de tarieven bedoeld onder 1.3.1 en 1.3.2 verhoogd met 25%.

 

 

 

HOOFDSTUK 2 - MAATSTAF EN TARIEF KADEGELD

 

2.1

Het kadegeld bedraagt per ton gewicht voor:

 

 

 

a.      landbouwproducten

0,47

 

b.      kunstmest

0,40

 

c.      zand en grind

0,26

 

d.      overige goederen

0,33

 

HOOFDSTUK 3 - MAATSTAF EN TARIEF OPSLAGGELD

 

3.1

Het opslaggeld bedraagt per vierkante meter in gebruik genomen ruimte per:

 

 

 

a.      dag

0,11

 

b.      maand

0,52

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 6 december 2018.

 

 

De griffier van Tholen,

 

w.g. mr. W.C. Antes