Wijzigingsbesluit Delegatiebesluit Ede en Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede

De raad van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van het presidium van 12 november 2018, zaaknummer 104816;

gelet op afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht en artikel 16 van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel I  

Het Delegatiebesluit Ede wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de aanhef wordt “bedoeld in de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning” gewijzigd in: bedoeld in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Ede.

 • 2.

  In onderdeel a en b wordt “bijdrage voor fractieondersteuning” gewijzigd in: subsidie voor fractieondersteuning.

 • 3.

  Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel c ingevoegd, onder vernummering van het bestaande onderdeel c tot en met e tot d tot en met f, luidende:

  • c.

   het vaststellen van een model voor het doen van verslag over inkomsten en uitgaven voor de subsidie voor fractieondersteuning.

Artikel II  

Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, tweede lid, wordt “een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt” gewijzigd in: een raadslid of fractievolger aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.

Artikel III.  

 • 1.

  Artikel I treedt in werking op 1 april 2019.

 • 2.

  Artikel II treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2018, zaaknummer 104816,

dr. G.H. Hagelstein

de griffier,

mr. L.J. Verhulst

de voorzitter.

Naar boven