Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2018, 264020VerordeningenREGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN GRAVE 2018

 

De raad van de gemeente Grave

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018;

 

gehoord het advies van de commissie Inwoners en Bestuur van 9 oktober 2018;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de gemeentelijke leidraad invordering;

 

overwegende dat het gewenst is om deze nadere regels te actualiseren en opnieuw vast te stellen;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN GRAVE 2018

 

Artikel 1 Te verlenen kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende gemeentelijke heffingen kan volledige kwijtschelding worden verleend voor:

 • a.

  de afvalstoffenheffing (vast bedrag);

 • b.

  de rioolheffing.

 

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor zover nog niet geregeld in de onderscheidene gemeentelijke belastingverordeningen wordt voor andere dan de in artikel 1 genoemde gemeentelijke heffingen geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 3 Kosten van bestaan

In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt:

 • a.

  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de bijstandsnorm;

 • b.

  de kwijtscheldingsnorm voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 6 Vergoeding opdrukzakken

 • 1.

  Als door een belastingplichtige in enig belastingjaar aanspraak kan worden gemaakt op volledige kwijtschelding van de aanslag afvalstoffenheffing over een periode van 12 maanden wordt een bedrag terugbetaald wegens kosten van de betaalde opdrukzak dat is gebaseerd op een gebruik van het volgend aantal zakken:

  • a.

   bij een éénpersoonshuishouden 8 zakken

  • b.

   bij een twee- tot en met vierpersoonshuishouden 12 zakken

  • c.

   bij een vijf- of meerpersoonshuishouden 16 zakken

 • 2.

  Bij de berekening van het bedrag wordt uitgegaan van de prijs van de zak die geldt in de periode waarover het verzoek om kwijtschelding is toegekend.

 • 3.

  Als een belastingplichtige recht heeft op gedeeltelijke kwijtschelding of wanneer men slechts een gedeelte van het jaar belastingplichtig is, worden de terug te betalen kosten van de opdrukzakken naar rato van het kwijtgescholden bedrag dan wel naar rato van het aantal maanden berekend

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Artikel 8 Overgangsbepaling

De “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen” vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Grave 2019”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 6 november 2018.

 

De raad voornoemd,

 

 

M.J. Swinkels

 

A.M.H. Roolvink Msc

griffier

 

Voorzitter