Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 263635Plannen | ruimtelijkGezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best.Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best", het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best"; de beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat, op grond van artikel 3.8, eerste lid Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van woensdag 12 december 2018 tot en met dinsdag 22 januari 2019 het ontwerp bestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best", het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best" en de beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg”, tijdens de openingstijden kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis Dorpsplein 2 in Best.

Een eerdere versie van het bestemmingsplan heeft enige maanden geleden ter inzage gelegen. Er is nu een plan met een aangepaste onderbouwing, die nu met een nieuwe procedure ter inzage gaat.

Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze site is tevens opgenomen op www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen. Daar vindt u ook het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg" en de beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg”.

Het bestemmingsplan is opgesteld om gezamenlijke huisvesting van eerstelijnszorgaanbieders en het realiseren van eenheden voor maatschappelijk verblijf mogelijk te maken, door een bestemming ‘maatschappelijk’ voor het perceel op te nemen. Het plangebied is gelegen op een perceel nabij Dijkstraten op de hoek Veldweg – Oirschotseweg.

  • 1.

    Ontwerp bestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best"

Tijdens de hiervoor genoemde periode kunnen belanghebbenden een zienswijze naar voren brengen. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is binnen deze termijn ook mogelijk. Hiertoe dient u uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging een telefonische afspraak te maken met Toine Baudoin via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

 

  • 1.

    Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best"

Op 24 oktober 2018 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de gevraagde hogere waarden te verlenen. Op grond van artikel 110 c, 1e lid van de Wet geluidhinder en het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Deze zienswijzen richt u aan het college van B&W.

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.

  

  • 1.

    Beleidsregel “Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg”

Op grond van artikel 12a van de Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de concept beleidsregel “Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg” gedurende bovengenoemde periode ter inzage.

Tegen de welstandscriteria, kan een ingezetene en een belanghebbende gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met de heer Menzo Boon via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Best, 11 december 2018

burgemeester en wethouders gemeente Best,