Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 263178Overige besluiten van algemene strekkingPROGRAMMABEGROTING 2019-2022 BRUMMEN

Kenmerk Z003819/D284360

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 met kenmerk D284306;

Gehoord het behandeladvies van het forum Begroting van 11 oktober 2018;

Gehoord de beraadslagingen in de raadsvergaderingen van 1, 8 en 22 november 2018;

HEEFT BESLOTEN:

 

  • 1.

    De jaarschijf voor 2019 van de Programmabegroting 2019-2022 als geheel vast te stellen en de jaarschijven 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen,

met dien verstande dat de volgende wijzigingen worden aangebracht:

 

a) Blz.43: de zin: Voor Sportkompas is vanaf 2018 een extra last opgenomen van € 50.000,- te schrappen en dus ook deze bijdrage te schrappen uit de begroting

(amendement 8, zie bijlage)

 

b) De subsidiebedragen voor cultuur worden gecorrigeerd met de inflatiecorrectie.

De kosten van deze correctie worden gefinancierd uit het positieve saldo van de begroting (amendement 14, zie bijlage)

 

c) Op blz. 101 de volgende bedragen komen te vervallen:

a. Overgang naar Office 365, software € 25.000,-

b. Vervangen beeldschermen 2019 € 20.000,-

(amendement 15, zie bijlage)

 

d) Op blz. 101 de volgende bedragen komen te vervallen:

a. Zaakgericht werken € 30.000,-

b. Monitor Bedrijfs resultaten € 20.000,-

(amendement 16, zie bijlage)

 

e) Op blz. 11 in het eerste staatje onder 4 ‘wanneer zijn we tevreden?’ aan te vullen met:

De reis naar Koriyama bekostigd wordt door de Cleantechregio of andere partijen. En het bedrag van 10.000 euro voor 2020 te schrappen

(amendement 7, zie bijlage)

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 22 november 2018.

De gemeenteraad van Brummen,

De griffier A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel