VERORDENING MARKTGELDEN 2019

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018, kenmerk 2330431;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen e/of het gebruik van verstrelkte hulpmiddelen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het gebruik of genot heeft van het in artikel 1 omschrevene.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

   

   

  Het marktgeld bedraagt tijdens de wekelijks te houden marktdag:

  voor alle soorten kramen en stallen, hetzij overdekt

  of onoverdekt en voor op de grond uitgestalde waren:

  per strekkende meter of een gedeelte daarvan

   

   

   

  € 1,63

   

  met een minimum van

  € 8,60

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt het marktgeld per jaar, indien een jaarabonnement wordt afgesloten 52 x € 1,27 maal het aantal strekkende meters of gedeelten daarvan, met een minimum van € 132,60.

Artikel 4 Aanvang jaarabonnement

Het jaarabonnement genoemd in artikel 3, tweede lid vangt aan met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De rechten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden geheven bij wege van aanslag

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerst lid, van de Invorderingswet 1990 moet:

  • a.

   het recht, bedoeld in artikel 3, eerste lid worden betaald onmiddellijk nadat een plaats op de markt is ingenomen.

  • b.

   het recht, bedoeld in artikel 3, tweede lid worden betaald in 4 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van het eerste kalenderkwartaal waarvoor het abonnement geldt, de tweede termijn een kwartaal later en zo vervolgens.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Restitutie

Indien van het jaarabonnement zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, geen gebruik meer wordt gemaakt, bestaat aanspraak op restitutie van het teveel betaalde marktgeld met dien verstande dat over de dagen waarop het jaarabonnement wel is gebruikt het marktgeld wordt berekend naar het tarief genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2018’ van 30 november 2017, documentkenmerk 2153850, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 29 november 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr.drs. J.M. Vroomen

Naar boven