Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 261717Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN “OUDE HEIJNINGSEDIJK 105 TE HEIJNINGEN”

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oude Hejiningsedijk 105 te Heijningen’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01OHdijk105-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Het plangebied heeft betrekking op de locatie Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen. Op deze locatie is een akkerbouw bedrijf gevestigd. Naast deze activiteit is de eigenaar agrarisch loonwerk, grondverzet en hoveniersactiviteiten voor derden gaan doen. Inmiddels hebben de laatst genoemde activiteiten de overhand gekregen. Om deze omschakeling naar de toekomst toe planologisch te borgen is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hierbij wordt de bestemming van zijn perceel gewijzigd naar Bedrijf- agrarisch aanverwant met agrarische nevenactiviteiten.

 

Procedure

Iedereen kan tot en met 24 januari 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oude Heijningsedijk 105 te Heijningsedijk”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

 

Zevenbergen, 4 december 2018