Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 260934Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk

B.M. de Bruin, de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk;

 

overwegende dat bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015 voornoemde functionaris is aangewezen als de heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit :

Artikel 1. Mandaatverlening

Aan R. van Santbergen mandaat te verlenen om namens hem te beslissen op:

 • a.

  Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf ingevolge gemeentelijke belastingverordening.

 • b.

  Het ambtshalve verlenen van een in de belastingverordening voorziene vrijstelling.

 • c.

  Het opleggen van aanslagen alsmede het verlenen van eventuele teruggaven m.b.t. de heffing van leges geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving anders dan bij aanslag en marktgeld geheven bij mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving .

 • d.

  Het uitreiken van privaatrechtelijke facturen.

 • e.

  Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften m.u.v. het besissen.

Artikel 2. Ondermandaat

R. van Santbergen is niet bevoegd om ondermandaat te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

De heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

namens deze,

(Handtekening van de gemandateerde)

R. van Santbergen.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van een dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Intern mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Moerdijk”.

Aldus vastgesteld bij besluit van 29 november 2018.

De heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

B.M. de Bruin.