Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 260932

Gepubliceerd op 12 december 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk

B.M. de Bruin, de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk;

 

overwegende dat bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015 voornoemde functionaris is aangewezen als de heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit :

Artikel 1. Mandaatverlening

Aan R. van Santbergen mandaat te verlenen om namens hem te beslissen op:

 • a.

  Het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf ingevolge gemeentelijke belastingverordening.

 • b.

  Het ambtshalve verlenen van een in de belastingverordening voorziene vrijstelling.

 • c.

  Het opleggen van aanslagen alsmede het verlenen van eventuele teruggaven m.b.t. de heffing van leges geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving anders dan bij aanslag en marktgeld geheven bij mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving .

 • d.

  Het uitreiken van privaatrechtelijke facturen.

 • e.

  Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften m.u.v. het besissen.

Artikel 2. Ondermandaat

R. van Santbergen is niet bevoegd om ondermandaat te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

De heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

namens deze,

(Handtekening van de gemandateerde)

R. van Santbergen.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van een dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Intern mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Moerdijk”.

Aldus vastgesteld bij besluit van 29 november 2018.

De heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk,

B.M. de Bruin.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl