Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 260521VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaatstatuut Stadskanaal 2012, Tabel Veiligheidsregio Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op:

 • -

  Veiligheidsregio Groningen

 • -

  artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 61, lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 92 Woningwet;

 • -

  artikel 6:2 (Model) Algemene Plaatselijke Verordening;

 • -

  titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat:

 • aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen de bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders belast met toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften is gemandateerd bij besluit van 17 december 2013;

 • de regionaal commandant brandweer op 19 december 2013 de toezichthouders heeft aangewezen;

 • per 1 januari 2018 het in artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s bedoelde uitvoeringsbesluit; het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) in werking is getreden en dat op dit besluit toezicht dient te worden gehouden;

 • de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen derhalve ook dient te worden gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen die worden belast met het toezicht op de naleving van de Wet veiligheidsregio’s,

 

b e s l u i t :

Onderdeel 1

onder intrekking van het eerder verleende mandaat d.d. 17 december 2013 de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens:

 • Algemene Plaatselijke Verordening;

 • Milieuwetgeving;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Wet veiligheidsregio’s;

 • Woningwetgeving,

te mandateren aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen.

 

Onderdeel 2

Als gevolg van dit besluit, het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012, tabel Veiligheidsregio Groningen als volgt aan te passen:

Nr.

Omschrijving onderwerp

Van

Naar

Bijzondere bepalingen

1. [vervallen]

 

 

 

 

2.

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld of krachtens de:

 • Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2008;

 • Milieuwetgeving;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Wet veiligheidsregio’s;

 • Woningwetgeving.

BW

Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Groningen

 

 

Onderdeel 3

dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018.

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 november 2018

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester