Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2018, 260374Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit maatwerkvoorschriften m.b.t. geluid, Molenweg 6 te Wervershoof

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 26 november 2018 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf Haakman Flowerbulbs B.V., Molenweg 6 te Wervershoof. Het betreft maatwerk met betrekking tot het aspect geluid.

 

Datum van verzending besluit: 26 november 2018.

 

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• je naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (je kunt het beste een kopie van het besluit

bijsluiten);

• de redenen waarom je het niet eens bent met het besluit;

• je handtekening.

 

Je kunt jouw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet je wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD.)

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Je kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.nl. Daarvoor moet je wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Informatie/Besluit inzien

Mocht je dit besluit willen inzien, dan kun je contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer RUD.231435).