Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2018, 259661Overige overheidsinformatieGemeente Medemblik, ontheffing kerstboomverbranding, week 49

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat op grond van de Wet milieubeheer ontheffing is verleend voor de kerstboomverbranding aan de Dorpsweg 44 te Twisk. Het verbranden zal plaats vinden op 9 januari 2019.

Datum verzending besluit: 26 november 2018

 

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit

bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de bezwaarprocedure de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de Raad van State via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.raadvanstate.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer RUD264668).

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.