Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 259461Verordeningen



WIJZIGING VERORDENINGEN “BELASTINGEN 2019” BRUMMEN

Kenmerk Z026997/D286882

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 08 oktober 2018 met kenmerk 286880;

Gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving van 08 november 2018;

HEEFT BESLOTEN:

 

1.

Om de volgende verordeningen vast te stellen:

 • a.

  Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005.

Artikel I  

De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Maatstaf van heffing en belastingtarieven

Voor de in artikel 1 bedoelde rechten worden tarieven in rekening gebracht conform het bijgesloten “Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2019, 286877_1.

 

 • b.

  Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005.

Artikel I  

De verordening Afvalstoffenheffing 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 wordt:

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per maand of een gedeelte daarvan € 8,96

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

een afvalzak (30ltr) kleine inworpopening bestemd voor restafval € 0,80;

een afvalzak (60ltr) grote inworpopening bestemd voor restafval € 1,52;

een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,30;

een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,65;

een container van 240 liter bestemd voor restafval € 5,90;

een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 0,66;

een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 1,06;

een container van 240 liter bestemd voor gft-afval € 1,70;

een container bestemd voor recyclebaar afval / papier € 0,00.

 • c.

  Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005.

Artikel I  

De Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelastingen 2005’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief voor de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  • a.

   De eigenarenbelasting voor woningen 0,103%;

  • b.

   de gebruikersbelasting voor niet-woningen 0,175%;de eigenarenbelasting voor niet-woningen 0,219%.

   • d.

    Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013.

Artikel I  

De Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 1915,50 (incl. btw). Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 106,50 (incl. btw).

 

 • e.

  Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009.

Artikel I  

De ‘Verordening Rioolheffing 2009’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6 Belastingtarieven

3. De belasting bedraagt per perceel per jaar € 36,25.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt het recht voor elke volle eenheid van 1m3 afvalwater € 2,07.

 

 • f.

  Verordening tot wijziging van de Verordening Toeristenbelasting.

Artikel I  

De Verordening Toeristenbelasting wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 1,37.

 

2.

2.1 Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2019.

2.2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 22 november 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel