Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 258032VerordeningenNadere regels Subsidieverordening Welzijn: bewonersorganisaties voormalig Slochteren – gemeente Midden-Groningen 2019

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

overwegende dat het gewenst is dat bewonersorganisaties, die een dorp vertegenwoordigen en in 2017 en voorgaande jaren een begrotingssubsidie ontvingen op grond van artikel 4:23, lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht, in 2019 voldoende financiële middelen ontvangen om de basiskosten van de organisatie te dekken;

 

gelet op artikel 1.3, artikel 1.4, tweede lid en artikel 2.2 eerste lid van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Slochteren 2013;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

 

Nadere regels Subsidieverordening Welzijn: bewonersorganisaties voormalig Slochteren – gemeente Midden-Groningen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Subsidieverordening Welzijn:

de Subsidieverordening gemeente Slochteren 2013.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. De communicatie van de bewonersvereniging met haar leden en achterban.

2. Het organiseren van bijeenkomsten door de bewonersvereniging voor haar leden, achterban of bewoners van de wijk.

3. Het organiseren van activiteiten door de bewonersvereniging voor haar leden, achterban of bewoners van de wijk.

 

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie hebben betrekking op de organisatiekosten van de bewonersorganisatie en activiteitenkosten voor activiteiten georganiseerd door de bewonersorganisatie

 

Artikel 4 Hoogte subsidie

1. Het college besluit het vastgestelde subsidieplafond ten behoeve van deze regeling voor het jaar 2019 als volgt toe te kennen:

 

De hierna volgende organisatie ontvangen de hierna genoemde subsidiebedragen:

 

Een bijdrage van €3600:

- Ver. Dorpsbelangen Harkstede

- Dorpsvereniging Slochteren

- Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit

 

2. Een bijdrage van €3000:

- Ver. Dorpsbelangen Kolham

- Dorpsvereniging Scharmer

- Ver. Dorpsbelangen Woudbloem

- Ver. Dorpsbelangen Froombosch

- Ver. Dorpsbelangen Lageland

- Ver. Dorpsbelangen Overschild

- Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde

- Ver. Dorpsbelangen Hellum

- Dorpsvereniging Steendam

- School/Dorpsbelangen Tjuchem

 

Artikel 5 De aanvraag tot subsidieverlening

1. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door de organisaties genoemd in artikel 4

2. Een aanvraag voor wordt in afwijking van artikel 2.2 eerste lid van de verordening ingediend voor 31 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft

3. De aanvraag wordt voorzien van een jaarplan of activiteitenplan voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. In het activiteitenplan dienen activiteiten voor te komen zoals genoemd in artikel 2. In het activiteitenplan dienen kosten begroot te worden zoals genoemd in artikel 3.

 

Artikel 6 Vaststelling van de aanvraag

In afwijking van artikel 5.1 van de Subsidieverordening Welzijn wordt de aanvraag direct vastgesteld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in 3.4 van de Subsidieverordening Welzijn worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de Subsidieverordening Welzijn buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1.2, 1.3, 1.4 en 3.4, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

Een aanvraag ingediend op grond op grond van artikel 4:23, lid 3 sub c van de Algemene Wet Bestuursrecht ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor verenigingen Dorpsbelangen voor 2019 wordt afgehandeld op grond van de Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Slochteren 2019.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Slochteren 2018.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 november 2018.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,