Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 258012VerordeningenSubsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Hoogezand-Sappemeer – gemeente Midden-Groningen 2019

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

overwegende dat:

 

  • het gewenst is dat bewonersorganisaties, die een gehele wijk of dorp vertegenwoordigen en een wijkbudget ontvangen, in 2019 dezelfde financiële middelen ontvangen om de basiskosten van de organisatie te dekken als zij in 2018 en voorgaande jaren ontvingen op grond van de subsidieregeling woonconsumenten;

  • het gewenst is dat bewonersorganisaties, die een gehele wijk of dorp vertegenwoordigen en geen wijkbudget ontvangen, in 2019 voldoende financiële middelen ontvangen om de basiskosten van de organisatie te dekken;

  • de subsidieregeling woonconsumenten (2014) van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer daarin niet voorziet;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Hoogezand-Sappemeer 2013;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

 

Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Hoogezand-Sappemeer – Gemeente Midden-Groningen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening:

de Algemene subsidieverordening Hoogezand-Sappemeer 2013.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. De communicatie van de bewonersvereniging met haar leden en achterban

2. Het organiseren van bijeenkomsten door de bewonersvereniging voor haar leden, achterban of bewoners van de wijk

3. Het organiseren van activiteiten door de bewonersvereniging voor haar leden, achterban of bewoners van de wijk

 

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie hebben betrekking op de organisatiekosten van de bewonersorganisatie en activiteitenkosten voor activiteiten georganiseerd door de bewonersorganisatie

 

Artikel 4 Hoogte subsidie

Het college besluit het vastgestelde subsidieplafond ten behoeve van deze regeling voor het jaar 2019 als volgt toe te kennen:

 

De hierna volgende organisatie ontvangen de hierna genoemde subsidiebedragen:

 

Voor dorpen en wijken met een wijkbudget een bijdrage van €2250:

• Bewonersorganisatie Noorderpark

• Buurtbeheer Spoorstraat-Kieldiep

• Bewonerscommissie Gorecht-West

• Bewonerscommissie Woldwijck West

• Bewonerscommissie Woldwijck Midden

• Bewonerscommissie Woldwijck Oost

• Bewonerscommissie Margrietpark

• Bewonerscommissie Boswijk

• Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol

 

2. Voor dorpen en wijken zonder wijkbudget een bijdrage van €3000

• Bewonerscommissie Westerpark

• Bewonersorganisatie Oosterpark

• Wijkvereniging Zuiderpark

• Dreven/Drevenbos

• De Vossenstreek (Vosholen)

• Kalkwijksterlint

• Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer (VPBK)

• Dorpsvereniging Kropswolde

• Belangenvereniging Meerwijk

• Dorpsvereniging Westerbroek

 

Artikel 5 De aanvraag tot subsidieverlening

1. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door de organisaties genoemd in artikel 4.

2. Een aanvraag wordt in afwijking van artikel 6, lid 1 van de verordening ingediend voor 31 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

3. De aanvraag wordt voorzien van een jaarplan of activiteitenplan voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. In het activiteitenplan dienen activiteiten voor te komen zoals genoemd in artikel 2. In het activiteitenplan dienen kosten begroot te worden zoals genoemd in artikel 3.

 

Artikel 6 Vaststelling van de aanvraag

Overeenkomstig artikel 15 eerste lid van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag direct vastgesteld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de Algemene subsidieverordening 2013 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

Een aanvraag ingediend op grond van de Nadere regels Algemene Subsidieverordening 2013 Woonconsumenten (2014) wordt afgehandeld op grond van de Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Hoogezand-Sappemeer 2019.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt ingetrokken de Nadere regels Algemene Subsidieverordening 2013 Woonconsumenten vastgesteld op 10 december 2014.

2. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Hoogezand-Sappemeer 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 november 2018.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,