Verordening tot 1e wijziging Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers

De raad van de gemeente Bladel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2018;

 

gelet op Wet op de Bedrijveninvesteringszones en op de tussen de gemeente Bladel en de Stichting BIZ Ondernemers Centrum Bladel gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 23 oktober 2017;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot 1e wijziging Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers

 

Artikel 1 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtigen kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste, tweede en derde lid gestelde termijnen.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeerartikel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

3. De verordening wordt aangehaald als Verordening tot 1e wijziging Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 8 november 2018.

 

De raad voornoemd,

de griffier, L.A.J. Dirks

de voorzitter, ing. P.M. Maas

Naar boven