Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 256639

Gepubliceerd op 3 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vastgesteld wijzigingsplan ''Buitengebied Stevensbeek, Lactariaweg 21''

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat zij, bij besluit van 23 oktober 2018, het wijzigingsplan ''Buitengebied Stevensbeek, Lactariaweg 21'' (NL.IMRO.170.8BPWlactariaweg21-VA01) hebben vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 4 december 2018 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het wijzigingsplan is tevens elektronisch raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen tegen het wijzigingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan dor het college kan met ingang van dinsdag 4 december 2018 gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpwijzigingsplan heeft kenbaar gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U moet er rekening mee houden dat u griffierecht moet betalen als u een beroepschrift indient. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding van het wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het wijzigingsplan niemt? Neem dan gerust contact op met mevrouw M. van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888 of MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl.

Sint Anthonis, 3 november 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl