Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2018, 25628Beschikkingen | afhandelingHaarlem, verlengen beslistermijn Papentorenvest 42, 2017-09525, veranderen en vergroten gebouw ten behoeve van vijf woningen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 2 februari 2018

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.