Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 255889Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning verleend voor:

 

Adres

Zuidlangeweg 6 in Oudemolen

   

De Langeweg 11 en 11a in Zevenbergen

 

Omschrijving project

Het wijzigen van het gebruik van de voormalige bedrijfswoning en de cultuurhistorisch waardevolle schuur naar twee afzonderlijke burgerwoningen

Het plaatsen van vijf trekkershutten ten behoeve van recreatieve doeleinden.

   

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag donderdag 9 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.