Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2018, 255448Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit vrijmarkt gemeente Utrecht 2019

Gelet op artikel 2:8, artikel 5:13a, eerste en tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

 

Overwegende dat op 26 april en 27 april in verband met de viering van Koningsdag het gebruikelijk is dat vrijmarktactiviteiten plaatsvinden.

 

Brengt de burgemeester ter algemene kennis dat hij op 23 november 2018 heeft besloten dat:

I.

Het besluit van 8 februari 2018, nr. 27125, wordt ingetrokken.

II.

 • -

  Vrijmarkt is toegestaan binnen het aangewezen vrijmarktgebied (bijlage 1) van 26 april 2019 vanaf 18.00 uur tot 27 april 2019 18.00 uur, tenzij anders is aangegeven.

 • -

  Binnen het vrijmarktgebied op het Nijntjepleintje en het plein voor het pand Van Asch van Wijckskade 20 alleen kindervrijmarkt is toegestaan voor kinderen tot veertien jaar.

 • -

  Op 27 april van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens de ‘stille periode’ geldt. In die periode mag geen (versterkte) muziek of versterkt geluid worden gemaakt in het vrijmarktgebied.

 • -

  Op de aangewezen locatie niet-commerciële verkoop van goederen, al dan niet voor een goed doel, toegestaan is.

 • -

  Verkoop van niet-alcoholhoudende dranken toegestaan is als deze in gesloten verpakking wordt verkocht. Verkoop van (vers) bereide etenswaren is niet toegestaan.

 • -

  Verkoop van levende dieren niet is toegestaan.

 • -

  Bruggen en brughoofden vrij gehouden moeten worden.

 • -

  De rijbaan/weg in het aangewezen gebied niet gebruikt mag worden om koopwaar uit te stallen, vanwege een vrije doorgang voor de hulpdiensten.

 • -

  Binnen het vrijmarktgebied geen standplaatsvergunningen worden verleend voor commerciële en niet-commerciële standplaatsen.

 • -

  Geen vergunning nodig is voor een verkooppunt bij een winkel in het vrijmarktgebied en de binnenstad als:

  • -

   het verkooppunt niet breder is dan de gevel van het bedrijf, in totaal niet dieper is dan 2 meter vanaf de gevel en geen ingang belemmert;

  • -

   de vrije doorgang voor het verkooppunt op de stoep minimaal 1,5 meter bedraagt en/of op straat minimaal 4,5 meter;

  • -

   de etenswaren en/of goederen die verkocht worden tot de normale bedrijfsuitoefening van het bedrijf horen;

  • -

   bij het verkooppunt niet gefrituurd of gebakken wordt;

  • -

   geen alcoholhoudende drank wordt verkocht.

 • -

  Het verboden is om te parkeren met auto’s en andere motorvoertuigen binnen het vrijmarktgebied van 26 april 15.00 uur tot 27 april 23.00 uur.

burgemeester van Utrecht

mr J.H.C. van Zanen

Inwerkingtreding

De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Ik moet dan mijn besluit heroverwegen en beslissen op uw bezwaar. Dit kan tot gevolg hebben dat ik mijn besluit geheel of gedeeltelijk moet herroepen. Verder kan een bezwaarmaker na het maken van bezwaar de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen (voorlopige voorziening te treffen).

Bezwaar maken tegen dit besluit

U kunt tegen dit besluit bezwaar (en later beroep) aantekenen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen door gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier dat u kunt vinden op de webpagina www.utrecht.nl/bezwaar. Let op: u kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen.

 

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar de burgemeester.

Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht.

 

Ik wijs u op het feit dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt door mij moet zijn ontvangen. Dit voorkomt dat ik moet besluiten om uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

 

uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarmee u overdag te bereiken bent;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie daarvan mee;

de reden van uw bezwaar.

Bijlage 1: locatie vrijmarktgebied

Het gebied binnen de paarse lijn begrensd door de Wittevrouwenstraat, Voorstraat, Potterstraat, Lange Viestraat, Vredenburg, Catharijnekade, Paardenveld, Kroonstraat, Pastoor van Nuenenstraat. Kroonstraat, Nieuwekade, Oudenoord, Raamstraat, Bemuurde Weerd Westzijde, Bemuurde Weerd Oostzijde, Weerdsingel Oostzijde, Hopakker, Weerdsingel Oostzijde, Noorderbrug, Stadsbuitengracht.

De locatie van de vrijmarkt is aangegeven met groene lijnen op de kaart en wordt aangeduid met borden met de tekst 'begin vrijmarkt' en 'einde vrijmarkt', tenzij anders aangegeven.

In bepaalde straten mag alleen aan één zijde een plaats worden ingenomen. Dat wordt aangegeven met borden ‘aan deze zijde geen vrijmarkt’.