Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2018, 254924Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing pilotgebied velbeleid en vaststellen lijst beschermde bomen, Hilversum

 

 

B&W besluit

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

 

 

Gelezen het voorstel van de afdeling Publiekszaken om het pilotgebied velbeleid aan te wijzen en de lijst beschermde bomen vast te stellen;

 

Overwegende dat het raadsbesluit van 26 september 2018, inhoudende de wijziging van artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening, de pilot velbeleid mogelijk maakt;

 

Gelet op de Algemene Plaatselijke verordening, het Velbeleid Hilversum 2017 – 2030, De Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

1. Het gebied Hilversum Noord zoals aangeduid op kaart “Beschermde bomen Noord” aan te wijzen als pilotgebied velbeleid;

2. de “Bomenlijst Hilversum Noord” voor dat gebied vast te stellen;

3. de pilot in werking te laten treden op 1 december 2018;

4. in te stemmen met het vrijgeven van een bedrag van € 3.000,- uit het herplantfonds voor het beschikbaar stellen van 150 kleine bomen in het pilotgebied.

 

 

 

 

Hilversum, 13 november 2018

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

D. Emmer P.I. Broertjes