Gemeente Berg en Dal - Wet Geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht - Ontwerpbesluit hogere grenswaarden - Realisatie woning perceel Cranenburgsestraat 39 te Groesbeek

Wet geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht

Realisatie woning perceel Cranenburgsestraat 39 te Groesbeek

Gemeente Berg en Dal

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen maakt bekend dat een ontwerpbesluit is genomen op grond van de Wet geluidhinder voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de realisatie van een woning op het perceel Cranenburgsestraat 39 Groesbeek, gemeente Berg en Dal.

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Berg en Dal via:

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op organisatie/gemeente/berg_en_dal

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien via de bijlagen bij deze bekendmaking. Daarnaast zijn deze op afspraak in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond van 17.00u tot 19.00u.

De eerste dag van de terinzagelegging is 29 november 2018.

Gelijktijdig met bovengenoemd ontwerpbesluit ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Cranenburgsestraat 39 te Groesbeek’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. De terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan is apart bekendgemaakt via https://www.officielebekendmakingen.nl/. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1945.BpCranenburgsest39-ONW1

Zienswijzen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen inbrengen. Zij moeten worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, onder vermelding van het zaaknummer dat onderaan deze kennisgeving staat. Dit kan ook digitaal via het emailadres wabo@odrn.nl.

In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht, dit kan telefonisch of na afspraak met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoon 024 – 751 7700, afdeling juridisch advies ODRN.

Verdere procedure

In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep instellen tegen het definitieve besluit. Dit geldt ook voor degenen die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid waren om een zienswijze in te brengen.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van het definitieve besluit beroep instellen, die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd worden vastgesteld.

Wilt u meer weten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoon 024 – 751 7700, afdeling juridisch advies ODRN.

Nijmegen, 28 november 2018 – W.Z18.110044.02

Naar boven