Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 254839VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen 2018, artikel 5.1 en bijlage 1

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het besluit om van 1 juni 2017 om SKVS de Pauw een substantiële bijdrage aan het Ombuigingsplan 2016-2019 te laten leveren;

 

gelet op het besluit van 6 november 2018 2018 met betrekking tot de wijze van invulling van de taakstelling voor SKVS de Pauw en de wenselijkheid om meer inzicht te verwerven in de herkomst (woongemeente) van de deelnemers;

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 aan te passen;

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen 2018 te wijzigen:

 

 

Onderdeel I wijziging Artikel 5.1 Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming

door aan de tekst bij artikel 5.1 lid 9 toe te voegen:

9e. het aantal unieke deelnemers per woongemeente

 

Onderdeel II wijziging Bijlage 1

In de subsidieverdeling Kunst, kunst muziek en cultuur het subsidiebedrag voor SKVS de Pauw te verlagen naar € 34.000,00 (exclusief indexering)

 

Onderdeel III Inwerkingtreding van de wijziging

dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 november 2018

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester