Gemeenteblad van Woerden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenGemeenteblad 2018, 253905VerordeningenWijziging ondermandaat VTH

 

De teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Woerden,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 4 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden onder te mandateren aan de Medewerker publieke dienstverlening A en B;

 

 

Besluit:

 

1.

het ondermandaat aan de Medewerker publieke dienstverlening A en B, zoals opgenomen in § 1 van hoofdstuk 5 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013, te wijzigen naar en uit te breiden met de volgende bevoegdheden:

besluiten betreffende:

  • evenementenvergunningen voor evenementen die, op basis van de risicoscan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), vallen in de risicoklasse A;

  • drank- en horecawetvergunningen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

  • tijdelijke ontheffingen drank- en horecawetvergunning op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

2.

artikel 1 van § 1 van hoofdstuk 5 van deel 3 van het Mandaatregister gemeente Woerden 2013 als gevolg hiervan te wijzigen in die zin dat sub 28 van dat artikel komt te luiden:

 

“beslissen op verzoek om evenementenvergunning voor evenementen die, op basis van de risicoscan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), vallen in de risicoklasse A”;

 

en het artikel als volgt aan te vullen:

 

“39. beslissen op verzoek om een drank- en horecawetvergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet;

40. beslissen op verzoek om een tijdelijke ontheffing drank- en horecawetvergunning op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet”.

3.

dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking.

 

 

Aldus besloten d.d. 23 november 2018

Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

M. Arents