Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2018, 253257VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van leges 2019 gemeente Utrecht

(raadsbesluit van 8 november 2018)

 

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2018 met kenmerk 5259407

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Mens en Samenleving van 17 oktober 2018;

besluit vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van leges 2019 gemeente Utrecht, alsmede de daarbij behorende tarieventabel 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt

b. week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen

c. maand:

het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als n e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is

d. jaar:

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar

e. kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december

 

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten welke reeds uit andere hoofde tot enige betaling aan het gemeentebestuur aanleiding geven.

 

Artikel 5 Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiking van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan

1. per post, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving;

2. langs elektronische weg, onverwijld.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggave van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 2.20 tot en met 2.23 (reisdocumenten);

2. onderdeel 2.26 (rijbewijzen);

3. onderdeel 2.14.1 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

5. onderdeel 2.17.1 (verklaring omtrent het gedrag);

6. onderdeel 5.1-5.4 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels met betrekking tot heffing en invordering

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Legesverordening 2018 van 9 november 2017 (Gemeenteblad 2017, nr. 216317) wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en op belastbare feiten waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

5. Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening gemeente Utrecht 2019.

 

 

De griffier,

mr. M. van Hall CMC

De burgemeester,

mr. J.H.C. van Zanen

Tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019,

zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2018

 

I Algemeen (niet programma gebonden)

 

1. Nasporing en verstrekkingen uit gemeentelijke archiefbescheiden

 

1.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag doen van nasporing in, eventueel gevolgd door het op aanvraag vertrekken van inlichtingen uit, de niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden: voor elk daaraan te besteden half arbeidsuur

 

 

 

38,85 euro

 

 

2. Verstrekkingen kopieën

 

2.1 Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen bedraagt het tarief voor het op verzoek verstrekken van kopieën per pagina

 

 

0,20 euro

2.2 Indien het totale, op grond van artikel I.3.1. verschuldigde bedrag, niet meer dan EUR 16,25 bedraagt, zal het verschuldigde bedrag aan leges niet worden geheven.

 

 

3. Externe advieskosten

 

3.1 Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing een extern advies noodzakelijk is, wordt het navolgende geheven:

 

a. De in deze tarieventabel genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

b. Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

c. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

4. Overige verklaringen en diensten en samenloop

 

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

a. tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag

19,60 euro

b tot het verstrekken van stukken of uittreksels welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt

 

19,60 euro

4.2 Indien een door het gemeentebestuur verstrekte dienst kan worden gerangschikt onder meer dan één van de in deze tarieventabel opgenomen belastbare feiten, wordt uitsluitend leges geheven op basis van het belastbare feit op grond waarvan het hoogste bedrag aan leges in rekening gebracht kan worden.

 

 

 

 

 

II Programma Bewoners en bestuur

 

1. Huwelijk en partnerschap: Stadhuis en WijkserviceCentrum te Vleuten

 

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op de locaties Stadhuis en WijkserviceCentrum te Vleuten, op de hierna vermelde tijden:

 

a. van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

627,00 euro

b. van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en zaterdag en zondag

933,00 euro

c. op feestdagen

1.259,00 euro

 

2. Huwelijk en partnerschap: vaste locaties

 

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op vast aangewezen locaties

 

a. van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

490,00 euro

b. van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen

666,00 euro

 

3. Huwelijk en partnerschap: éénmalige locatie

 

3.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een éénmalig aangewezen locatie, op de hierna vermelde tijden:

 

a. van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot en met 18.00 uur

647,00 euro

b. van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen

918,00 euro

 

4. Huwelijk en partnerschap: bijzonder huis

 

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de dag waarop de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk geschiedt,

bij een voltrekking, registratie of omzetting

 

 

 

 

 

 

 

490,00 euro

 

5. Huwelijk en partnerschap: baliehuwelijk

 

5.1 Het tarief voor eenvoudig trouwen bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, aan het Stadsplateau 1 en het WijkserviceCentrum te Vleuten,

 

 

 

163,00 euro

 

6. Huwelijk en partnerschap: trouwambtenaar voor één dag

 

6.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een éénmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één enkel rechtsfeit bedraagt

 

 

184,00 euro

 

7. Huwelijk en partnerschap: kosteloos huwelijk

 

7.1 Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats in de daartoe beschikbare ruimte aan het Stadsplateau 1 op maandagen om 10.00 uur en 10.15 uur

 

 

8. Huwelijk en partnerschap: leges bij alsnog afzien van huwelijk

 

8.1 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding meer dan drie weken voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 

8.2 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding niet meer dan drie weken, maar meer dan één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 

8.3 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding gedurende de week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 

 

9. Burgerlijke Stand: afschriften, uittreksels en verklaringen

 

9.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

10. Verstrekkingen uit de BRP : definitie verstrekking

 

10.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking uit de BRP verstaan: gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. Indien raadpleging van gegevens van een persoon ertoe leidt dat geen gegevens kunnen worden verstrekt of de verstrekte gegevens niet tot het beoogde gevolg leiden, wordt het in deze paragraaf bedoelde recht eveneens geheven.

 

 

11. Verstrekkingen uit de BRP: verstrekkingen

 

11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a. gegevens aan de balie, dan wel gegevens die via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

 

16,50 euro

b. gegevens welke de aanvrager per post ontvangt, per verstrekking

21,05 euro

 

12. Verstrekkingen uit de BRP: steekproef

 

12.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen via selectie of steekproef bedraagt, vermeerderd met de (re-)productie-, papier- en portokosten volgens vooraf verstrekte opgave, per verstrekking:

 

 

 

798,00 euro

12.2 Door de extra werkzaamheden die voor een aanvraag als bedoeld in artikel II.12.1 nodig zijn, wordt het op grond van dat artikel verschuldigde bedrag aan leges verhoogd per te besteden uur met

 

 

124,00 euro

 

13. Verstrekkingen uit de BRP: persoonslijst

 

13.1 Het tarief ter zake van het op aanvraag verstrekken van een persoonslijst ingevolge de Wet basisregistratie personen per lijst of gedeelte van een persoonslijst bedraagt

 

 

22,50 euro

 

14. Verstrekkingen uit de BRP: wettelijk tarief

 

14.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het besluit basisregistratie personen bedraagt per verstrekking het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen.

 

 

15. Verstrekkingen: verklaring omtrent het gedrag

 

15.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1, sub a onder 3º van de regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.

 

 

16. Verstrekkingen: legaliseren handtekening

 

16.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening welke de aanvrager aan de balie aanvraagt en aldaar contant voldoet bedraagt

 

 

16,50 euro

16.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het legaliseren van een handtekening welke de aanvrager schriftelijk aanvraagt en per toegestuurde acceptgiro voldoet bedraagt

 

 

21,05 euro

 

17. Reisdocumenten: nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

 

17.1. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort aan personen tot achttien jaar bedraagt (inclusief EUR 21,77 Rijksleges)

53,10 euro

17.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en een faciliteitenpaspoort aan personen vanaf achttien jaar bedraagt (inclusief EUR 35,37 Rijksleges)

66,70 euro

 

18. Reisdocumenten: Vluchtelingenpaspoort en vreemdelingenpaspoort

 

Het tarief ter zaken van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen aan personen jonger of ouder dan 18 jaar bedraagt (inclusief EUR 21,77 Rijksleges)

53,10 euro

 

19. Reisdocumenten: Nederlandse identiteitskaart

 

19.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen

in de leeftijd tot achttien jaar en 5 jaar geldig is bedraagt

(inclusief EUR 5,45 Rijksleges)

29,65 euro

19.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd vanaf achttien jaar bedraagt (inclusief EUR 27,96 Rijksleges)

52,20 euro

19.3 Het ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan personen jonger of ouder dan 18 jaar bedraagt (inclusief 5,45 Rijksleges)

29,65 euro

 

20. Reisdocumenten: gewaarmerkt kopie

 

20.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt

 

 

16,50 euro

 

21. Reisdocumenten: toeslag spoedprocedure

 

21.1 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld onder II.17.1, II.17.2, II.18, II.19.1, II.19.2 of II.19.3 de spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

48,60 euro

 

22. Rijbewijzen: rijbewijs

 

22.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs bedraagt (inclusief 9,70 EUR Rijksleges)

40,55 euro

 

23. Rijbewijzen: toeslag spoedprocedure

 

23.1 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs als bedoeld onder II.22.1. de spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

35,50 euro

 

III Programma Bereikbaarheid

 

1.Verstrekking incidentele ontheffing conform artikel 87 RVV 1990

 

1.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een incidentele ontheffing van

het bepaalde in artikel 62 Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, voor zover het betreft de borden van

bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990, om met een motorvoertuig het voetgangersgebied te

berijden in de toegestane richting bedraagt per dag

 

 

 

 

 

 

54,15 euro

 

 

 

 

 

2.Verstrekking, wijziging en verlenging ontheffing conform artikel 87 RVV 1990

 

2.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, zoals bedoeld

in artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

tot het aanbrengen van een wijziging in de ontheffing dan wel

een verlenging daarvan bedraagt

 

 

 

 

75,95 euro

2.2 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken in de ontheffing als bedoeld onder 2.1, bedragen

27,05 euro

 

3.Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

 

3.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer, dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats bij het woon-, werk- of studieadres bedraagt

 

 

 

 

 

31,70 euro

3.2Het tarief voor de medische keuring, noodzakelijk voor het in

behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats, bedraagt

 

 

52,25 euro

3.3Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor wijziging van het kenteken behorende bij de gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

 

 

52,25 euro

3.4Het tarief voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor het aanbrengen van markering, paal en bebording

ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

 

 

244,20 euro

 

4.Milieuzone

 

4.1Het tarief voor het verkrijgen van een incidentele dagontheffing voor

de milieuzone zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement ontheffingen milieuzone vrachtauto’s en zoals bedoeld in artikel 2 van het Reglement ontheffingen milieuzone bestel- en personenauto’s bedraagt

 

 

 

27,05 euro

4.2 Het tarief voor het verkrijgen van een langdurige ontheffing

zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van het Reglement ontheffingen milieuzone vrachtauto’s en zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het Reglement ontheffingen milieuzone bestel- en personenauto’s bedraagt

 

 

 

75,95 euro

 

5.Verkrijgen van een ontheffing conform artikel 5:3, 5:6, 5:7 of 5:10 Apv

 

5.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld

in artikel 5:3 Algemene plaatselijke verordening Utrecht ( te

koop aanbieden van voertuigen), artikel 5:6 (plaatsen voertuig voor recreatie), artikel 5:7 (parkeren grote voertuigen) of 5:10 (rijden of doen of laten staan van voertuigen in groenvoorzieningen), dan wel tot het aanbrengen van een wijziging in de ontheffing dan wel een verlenging daarvan bedraagt

 

 

 

 

 

 

 

75,95 euro

 

 

 

6. Taxivergunning

 

6.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2

van de Taxiverordening Utrecht 2018, bedraagt

 

 

245,60 euro

6.2 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als bedoeld

onder 6.1, bedraagt

 

 

87,70 euro

6.3 Het tarief voor het afleggen dan wel opnieuw afleggen van de volledige Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer (bestaande uit 2 modules), noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld onder 6.1, bedraagt

180,00 euro

6.4 Het tarief voor het opnieuw afleggen van de gedeeltelijke Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer (bestaande uit 1 module), noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld onder 6.1, bedraagt

90,00 euro

 

 

IV Programma Beheer openbare ruimte

 

1.Apv artikel 2:9: inname openbare grond

 

1.1De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:9

Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedragen:

 

a.voor steigers, keten, loodsen, bouwwerktuigen, waaronder

begrepen bouwrails en bouwkranen en dergelijke, per object

 

76,35 euro

b.voor het innemen van ruimte door laden, lossen en opslaan van

goederen, bouwmaterialen en grond

 

76,35 euro

1.2De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende

vergunning als bedoeld onder IV.1.1. bedragen

 

 

36,95 euro

 

 

2.Apv artikel 2:9: vergunning om mededelingen en andere objecten

aan te brengen in de openbare ruimte

 

2.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen,

hebben of storten van voorwerpen of stoffen aan, op, in, of boven

de weg zoals bedoeld in artikel 2:9 Apv bedraagt

 

 

 

200,25 euro

 

3.Film- en televisieopnames

 

3.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

in artikel 2:9 Algemene plaatselijke verordening Utrecht

bedraagt voor:

 

a. het maken van film- of televisieopnames met een commercieel doel

64,05 euro

b.het maken van film- of televisieopnames in verband waarmee

een voor openbare dienst bestemde (water)weg tijdelijk voor

het verkeer wordt afgesloten of andere maatregelen van

verkeerstechnische aard worden getroffen, ongeacht het in

beslag genomen tijdsbestek

 

 

 

 

350,00 euro

 

 

 

 

 

4.Telecommunicatiewet

 

4.1Het tarief ter zake van het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van de werkzaamheden als

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid Telecommunicatiewet bedraagt

per aaneengesloten tracé van:

 

a.vanaf 0 tot 25 meter

71,40 euro

b.vanaf 25 tot 100 meter

654,05 euro

c. vanaf 100 tot 500 meter

794,70 euro

d. vanaf 500 tot 1.000 meter

968,10 euro

e. vanaf 1.000 meter

1.141,65 euro

4.2De onder IV.4.1.a. tot en met IV.4.1.e genoemde bedragen

worden verhoogd:

 

a. indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of

vooroverleg plaatsvindt met het bedrag van de voorafgaand aan

het in behandeling nemen van de melding aan de melder

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

b.indien een begroting als bedoeld onder IV.4.2.a. is uitgebracht ,

wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

is ingetrokken

 

4.3 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende vergunning als bedoeld onder 4.1, bedragen

71,40 euro

 

5. Vergunning in het kader van de havenverordening

 

5.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de

Havenverordening Utrecht 2006.

88,75 euro

 

6.Opbreekvergunning kabels en leidingen

 

6.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 6

van de Verordening Kabels en Leidingen Utrecht 2013 (opbreek-

vergunning ten behoeve van kabels en leidingen) bedraagt per

aaneengesloten tracé van:

 

a.vanaf 0 tot 25 meter

71,40 euro

b.vanaf 25 tot 100 meter

654,05 euro

c.vanaf 100 tot 500 meter

794,70 euro

d.vanaf 500 tot 1.000 meter

968,10 euro

e.vanaf 1.000 meter

1.141,65 euro

6.2De onder IV.6.1.a. tot en met IV.6.1.e genoemde bedragen

worden verhoogd:

 

a.indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of

vooroverleg plaatsvindt met het bedrag van de voorafgaand aan

het in behandeling nemen van de melding aan de melder

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

b.indien een begroting als bedoeld onder IV.6.2.a. is uitgebracht ,

wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

is ingetrokken

 

6.3 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende vergunning als bedoeld onder 6.1, bedragen

71,40 euro

 

7.Opbreekvergunning overig

 

7.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:11

Algemene plaatselijke verordening Utrecht (opbreekvergunning)

voor zover de werkzaamheden waarvoor de vergunning wordt

aangevraagd niet vallen onder paragraaf IV.4 (Telecommunicatiewet)

en/of paragraaf IV.6 (Opbreekvergunning kabels en leidingen) bedraagt

 

 

 

 

 

112,45 euro

 

 

8.Buitenevenementen

 

8.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

Artikel 5:31 Algemene plaatselijke verordening (voor het houden

van een evenement op of aan een openbare plaats of het openbaar

water) bedraagt voor:

 

a.een klein evenement

186,00 euro

b.een middelgroot evenement

831,70 euro

c. een groot evenement

2.208,75 euro

d.een zeer grootschalig evenement

4.811,65 euro

8.2Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in deze

paragraaf een geluidsmeting plaats vindt, worden de in deze

paragraaf genoemde tarieven per uur geluidsmeting

verhoogd met

 

 

 

124,30 euro

 

9. Evenementen: bijzondere locatie

 

9.1 Indien het verkrijgen van een vergunning genoemd in

paragraaf IV.8.1. betrekking heeft op een bijzondere locatie (waarbij

als bijzondere locatie wordt aangemerkt een locatie die voor het

eerst als evenementenlocatie wordt aangevraagd voor dat

specifieke evenement) worden de in paragraaf IV.8.1. genoemde

tarieven verhoogd met

 

 

 

 

 

5.373,65 euro

 

10.Standplaats: tijdelijke standplaats commercieel

 

10.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht

voor een tijdelijke standplaats voor commerciële straathandel

bedraagt

 

 

 

 

137,85 euro

 

 

11.Standplaats: tijdelijke standplaats niet commercieel

 

11.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 5:14 Algemene plaatselijke verordening Utrecht

voor een tijdelijke standplaats voor een ander doel dan

straathandel zonder commercieel oogpunt bedraagt

95,05 euro

 

12.Standplaats: vaste standplaats (commercieel)

 

12.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt:

 

a.voor een vaste standplaats voor commerciële straathandel

445,50 euro

b.voor een vaste standplaats voor commerciële straathandel ingeval

het een aanvraag betreft voor een vergunning onder dezelfde

voorwaarden als opgenomen in een eerder aan de aanvrager

verleende, expirerende vergunning

 

 

 

179,45 euro

c.voor het, voor de duur van de geldigheidstermijn van de vigerende

vergunning, overschrijven van de tenaamstelling van een in artikel

5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht genoemde

vergunning voor een vaste standplaats voor commerciële straat-

handel

 

 

 

 

31,90 euro

 

13. Ontheffing bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden buiten

reguliere werktijden of ontheffing geluidhinder

 

13.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8,

derde lid van het Bouwbesluit 2012 dan wel als bedoeld in artikel 4:1 lid 2 van de APV, bedraagt

 

 

 

575,15 euro

 

14.Algemeen:tarief indien niet elders een tarief

 

14.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling

of een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder

in behandeling nemen van een niet-ontvankelijke aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling

of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit

hoofdstuk een tarief is opgenomen, bedragen

 

 

 

 

 

 

148,20 euro

 

V. Openbare Orde en (Wijk)Veiligheid

 

1.Kansspelen: aanwezigheidsvergunning speelautomaten

 

1.1Het tarief ter zake van het op aanvraag verkrijgen van een

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b Wet op

de kansspelen voor de periode van twaalf maanden bedraagt

 

 

 

34,00 euro

1.2vermeerderd met een bedrag van

per speelautomaat

 

13,10 euro

1.3 De subonderdelen V.1.1. en V.1.2 zijn van overeenkomstige

toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan

12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat

de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil

in looptijd van de vergunning verhoogd worden.

 

 

2.Kansspelen: vergunningen vestigen of exploiteren speelautomatenhallen

 

2.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2 Verordening op de speelautomatenhallen bedraagt:

 

 

 

1.550,65 euro

2.2Indien publicatie plaatsvindt, wordt het onder V.2.1. genoemde bedrag verhoogd met:

90,60 euro

 

3.Kansspelen: loterijvergunning

 

3.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 3, eerste lid Wet op de kansspelen (loterijvergunning met

een prijzenpakket van maximaal EUR 4.500,00) bedraagt

 

 

 

212,35 euro

 

4.Kansspelen: bingo en rad van avontuur

 

4.1Het tarief ter zake van het op aanvraag verlenen van diensten in

verband met het waarmerken van formulieren voor maximaal

vier bingoavonden of maximaal vier Rad van Avontuur avonden

bedraagt

 

 

 

143,10 euro

 

5.Drank en horeca: vergunning horeca of slijterbedrijf

 

5.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de

uitoefening van het horecabedrijf of slijterbedrijf als bedoeld in

Artikel 3 Drank- en Horecawet bedraagt

1.679,90 euro

 

6.Drank en horeca: melding wijziging inrichting

 

6.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding

wijziging inrichting als bedoeld in artikel 30 Drank- en Horecawet

en artikel 2 tweede lid Horecaverordening Utrecht bedraagt

641,35 euro

 

 

 

7.Drank en horeca: tijdelijke ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank ('tapontheffing')

 

7.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35,

eerste lid Drank- en Horecawet ("tapontheffing") bedraagt

190,80 euro

 

8.Drank en horeca: exploitatievergunning horecabedrijf

 

8.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van het

horecabedrijf als bedoeld in artikel 2, eerste lid Horecaverordening

Utrecht bedraagt:

 

a.zonder terras

1.174,50 euro

b.met terras

1.376,70 euro

 

 

9.Drank en horeca: horecabedrijf en exploitatievergunning horecabedrijf

 

9.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een combinatie van de vergunningen voor de

uitoefening/exploitatie van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3

Drank- en Horecawet en artikel 2, eerste lid Horecaverordening

Utrecht bedraagt:

 

a.zonder terras

1.629,40 euro

b.met terras

1.831,60 euro

 

10.Drank en horeca: melding wijziging leidinggevende

 

10.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van één leidinggevende (wijziging van het aanhangsel) als bedoeld in artikel 30a, tweede lid Drank- en Horecawet en

artikel 12a, tweede lid Horecaverordening Utrecht bedraagt:

 

 

 

209,25 euro

10.2Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging leidinggevende (wijziging van het aanhangsel) als bedoeld in artikel 30a. tweede lid Drank- en Horecawet en artikel 12a, tweede lid Horecaverordening Utrecht, bedraagt voor de tweede en volgende leidinggevende per leidinggevende:

 

 

 

 

139,50 euro

 

11.Drank en horeca:ontheffing alcoholverstrekking paracommerciële rechtspersonen

 

11.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid Drank- en

Horecawet en artikel 23, eerste lid Horecavergunning Utrecht bedraagt

 

 

169,00 euro

 

12.Drank en horeca: leges voor publicatie

 

12.1 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een vergunning als bedoeld in de paragrafen

V.5., V.6. en V.8 en V9. publicatie plaats vindt worden de aldaar

genoemde tarieven verhoogd met

 

 

 

90,60 euro

 

13. Apv artikel 2:17: vergunning voetbalwedstrijd

 

13.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:17

Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt per in de

vergunning opgenomen wedstrijd

 

 

 

764,00 euro

 

14. APV artikel 3:4: seksinrichting en escortbedrijf

 

14.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht bedraagt

 

 

3.568,65 euro

14.2Indien ter zake van de onder V.14.1. genoemde aanvraag publicatie plaatsvindt, wordt het tarief op grond van dit artikel verhoogd met

 

 

90,60 euro

 

15. APV artikel 3:8: seksinrichting en escortbedrijf: wijziging beheerder

 

15.1Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot wijziging als bedoeld in artikel 3:8 (wijziging beheerder

van een seksinrichting of escortbedrijf) Algemene plaatselijke

verordening Utrecht voor één of meerdere bestaande inrichtingen

bedraagt per beheerder

 

 

 

 

301,70 euro

 

16. Apv artikel 3.16: registratie raamprostituees

 

16.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Registratie als raamprostituee, zoals bedoeld in artikel 3.16 (registratieplicht raamprostituees) Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt

 

 

 

322,25 euro

 

17. Apv artikel 5.13: ventvergunning

 

17.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.13

Algemene plaatselijke verordening Utrecht voor het

gedurende één jaar uitoefenen van straathandel anders dan vanuit

een vast verkooppunt (ventvergunning) bedraagt

 

 

 

 

125,65 euro

 

18. Apv artikel 5:21: vergunningen evenement in een gebouw

 

18.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel

5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht (vergunning

voor het houden van een evenement in een gebouw) bedraagt

 

 

 

4.884,60 euro

 

 

 

 

19. Winkeltijden: ontheffing winkeltijden

 

19.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

verzoek tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in

de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

of de Winkeltijdenverordening Utrecht 2012 bedraagt

 

 

 

128,70 euro

 

 

20. Algemeen: tarief indien niet elders een tarief

 

23.1De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een

vrijstelling of een andere beschikking, alsmede de leges voor het

niet verder in behandeling nemen van een niet-ontvankelijke

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing,

een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor

niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

 

 

 

 

 

 

148,20 euro

 

VI. Wonen en Monumenten

 

1.Begripsomschrijving

 

1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

investeringskosten: de investeringskosten als genoemd in het

normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad

laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het inrichten geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder investering nodig voor

de uitvoering verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het

werk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

2.Algemeen: bescheiden betreffende beschikt bouwwerk

 

2.1De leges voor het op aanvraag ter inzage geven van bescheiden

betreffende een beschikt bouwwerk bedragen per bouwdossier

 

10,10 euro

 

3.Algemeen: kopieën bouwplannen en aanverwante stukken

 

3.1De leges voor het op aanvraag verstrekken van meer dan vijftien

fotokopieën van bescheiden betreffende een beschikt bouwwerk,

van bestemmingsplanvoorschriften of bestemmingsplankaarten en

van in behandeling zijnde bouwplannen bedragen per fotokopie:

 

a.op A4-formaat

0,60 euro

b.op A3-formaat

0,80 euro

 

 

4.Algemeen: verstrekken huisnummerkaart

 

4.1De leges voor het verstrekken van een uit de huisnummerkaart

of grootschalige basiskaart vervaardigd uittreksel bedragen

8,60 euro

4.2De leges voor elk gelijktijdig aan de verstrekking bedoeld in VI.4.1.

verstrekt gelijkluidend exemplaar bedragen

1,40 euro

 

5.Algemeen: BAG plus

 

5.1De leges voor het schriftelijk verstrekken van gegevens uit de

BAG plus bedragen per perceelskaart

5,45 euro

 

6. Algemeen: verklaring bestemming en gebruik

 

6.1De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een schriftelijke verklaring omtrent de bestemming

en het gebruik van gebouwen/terreinen bedragen per adres

150,15 euro

 

7.Algemeen: principestandpunt projectuitvoeringsbesluit en/of

projectbesluit

 

7.1De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een

principestandpunt over een wijziging van een respectievelijk het

nemen van een projectuitvoeringsbesluit bedragen

514,00 euro

 

8.Ontwikkeling, wijziging en uitwerking bestemmingsplan

 

8.1Indien op verzoek ten behoeve van een project een

bestemmingsplan moet worden ontwikkeld (wijziging of

uitwerking hieronder mede begrepen) bedragen de voor de

ontwikkeling van het bestemmingsplan in rekening te brengen

kosten, bij een investering nodig voor de uitvoering

 

a.Categorie A: > EUR 0,00 en ≤ 100.000,00

8.650,00 euro

b.Categorie B: > EUR 100.000,00 en ≤ 1.000.000,00

15.569,00 euro

c.Categorie C: > EUR 1.000.000,00 en ≤ 10.000.000, 00

27.430,00 euro

d.Categorie D: > EUR 10.000.000,00 en ≤ 20.000.000,00

40.527,00 euro

e.Categorie E: > EUR 20.000.000,00 en ≤ 50.000.000,00

66.475,00 euro

f.Categorie F: > EUR 50.000.000,00

66.475,00 euro

 

9.Projectuitvoeringsbesluit

 

9.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag om een projectuitvoeringsbesluit voor een project

(Crisis- en herstelwet): de som van de verschuldigde leges

voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het

project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag

betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra

toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden

uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig

het bepaalde in dit hoofdstuk en de tarieventabel van de

verordening leges omgevingsvergunning. In afwijking

van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

10.Samenloop met privaatrecht

 

10.1Het bepaalde in de paragrafen VI.8. en VI.9. vindt geen

toepassing voor zover de betreffende vergoeding op grond van

een privaatrechtelijke regeling is verschuldigd dan wel voor

zover deze vergoeding op een andere wijze (grondexploitatie/

gemeentelijke exploitatieverordening) wordt voldaan.

 

 

11.Weigering bestemmingsplanherziening

 

11.1 Wanneer de gemeente in eerste aanleg weigert medewerking te

verlenen aan een bestemmingsplanherziening worden aan leges in rekening gebracht

1.239,00 euro

 

12.Huisvesting: splitsing

 

12.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in

artikel 22 Huisvestingswet bedragen per appartementsrecht dat

door de splitsing zal ontstaan

1.428,75 euro

12.2. Het verschuldigde bedrag op grond van artikel VI.12.1 kent een

maximum per aanvraag van

28.575,65 euro

 

13.Huisvesting: onttrekking

 

13.1De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning tot geheel of gedeeltelijke

onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning

als bedoeld in artikel 21, onderdeel a Huisvestingswet

bedragen per woning die verloren gaat

 

 

 

 

1.235,90 euro

13.2 Het verschuldigde bedrag op grond van artikel VI.13.1. kent een

maximum per aanvraag van

 

6.179,70 euro

 

14.Huisvesting: samenvoeging

 

14.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van

woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21,

onderdeel b Huisvestingswet bedragen per woning die

verloren gaat

1.235,90 euro

 

15.Huisvesting: omzetting en woning vorming

 

15.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige

woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21,

onderdeel c Huisvestingswet bedragen per woning die

verloren gaat

 

 

 

 

2.901,75 euro

15.2 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning tot woningvorming als bedoeld in

artikel 21, onderdeel d Huisvestingswet bedragen per woonruimte

1.235,90 euro

 

16. Teruggaaf: intrekken aanvraag, weigering vergunning Huisvestingswet

 

16.1 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet

maar voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt

ingetrokken of indien de gevraagde vergunning niet wordt

verleend, wordt ambtshalve teruggaaf verleend die een

percentage is van de geheven leges, welk percentage bedraagt

40%

16.2Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet

doch voor het verlenen van de opname 'staat van onderhoud en

gebreken', deze aanvraag wordt ingetrokken wordt ambtshalve

teruggaaf verleend die een percentage is van de geheven leges,

welk percentage bedraagt

70%

 

17. Leegstandwet: vergunning tijdelijke verhuur

 

17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

98,20 euro

17.2 Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van

woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

41,30 euro

 

 

 

 

18. Algemeen: tarief indien niet elders een tarief

 

18.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of

een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder in

behandeling nemen van een niet ontvankelijk aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of

een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit

hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

148,20 euro

 

19 Archeologie: beoordeling vergunningsaanvragen (bouw-)werkzaamheden

 

De leges voor de beoordeling van een vergunningsaanvraag

(bouw)werkzaamheden en het schriftelijk verstrekken van besluiten

inzake archeologische waarden en verwachtingen bedragen

508,00 euro

20 Archeologie: beoordeling plannen van aanpak

 

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van Plannen

van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het

Protocol opstellen Plan van Aanpak, KNA 3.2 bedragen

254,00 euro

 

21 Archeologie: beoordeling programma van eisen

 

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van

Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek,

overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen,

KNA 3.2 bedragen

763,00 euro

 

22 Archeologie: beoordeling evaluatierapporten

 

De leges voor de beoordeling en goedkeuring, namens het bevoegd

gezag, van evaluatierapporten die voortvloeien uit archeologisch

(voor)onderzoek als bedoeld in artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1

en artikel 41, lid 1 en 2 van de Monumentenwet, bedragen

508,00 euro

 

23 Archeologie: beoordeling rapportages

 

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van

rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek,

als bedoeld in artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1 en artikel 41, lid 1 en

2 van de Monumentenwet, bedragen

 

23.1 Bureauonderzoek

508,00 euro

23.2IVO/O en IVO/P incl. opstellen selectiebesluit

635,00 euro

23.3Opgraving/AB

1.527,00 euro

 

24 Archeologie: archeologisch depot

 

De leges voor het controleren en in het gemeentelijk archeologisch

depot opnemen van de archeologische documentatie en archeologische

vondsten bedragen

634,00 euro

 

25 Archeologie: aanvraag archeologievergunning

 

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een archeologievergunning, zoals bedoeld in artikel 3

en 4 van de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg

Utrecht, bedragen

1.527,00 euro

 

26 Archeologie: Raadpleging bodemarchief

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot Informatieverstrekking uit het bodemarchief van de gemeente Utrecht bedraagt per half arbeidsuur

38,85 euro