Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2018, 252261VerordeningenSubsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019 - 2021

 

Zaaknummer: 1615686

 

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

betreft:

het voortzetten van de Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019 - 2021

 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

 

de volgende verordening “Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019-2021” vast te stellen,

 

Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019-2021;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • c.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de verordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019-2021;

 • e.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en/of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas;

 • g.

  bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

   

2. Doelstelling

De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is in mei 2015 het programmaplan Puur Hoorn 2.0 vastgesteld. Binnen dit programma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. Er ligt een doelstelling om binnen deze bestuursperiode 4400 woningen van particuliere huiseigenaren te verduurzamen. De subsidieregeling stimuleert en ondersteunt particuliere huiseigenaren om te investeren in energie-efficiency van hun woningen (zowel energiebesparing als opwekking duurzame energie).

 

3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten
 • a.

  Het subsidieplafond voor 2019, 2020 en 2021 is vastgesteld op € 100.000,- per jaar.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt maximaal € 500,- (bij één subsidiabele maatregel) dan wel € 750,-- (bij twee of meer subsidiabele maatregelen) ,-- per kalenderjaar toegekend.

 • c.

  De subsidie bedraagt:

  • maximaal 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor één subsidiabele maatregel met een maximum van € 500,-.

  • maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor twee of meer subsidiabele maatregelen met een maximum van € 750,-.

 • d.

  d. Bij een aanvraag om verlening van subsidie voor zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de daadwerkelijk gemaakte kosten exclusief BTW met een maximum van € 250,00.

 • e.

  e. Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze verordening.

   

4. Subsidiecriteria
 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de bestaande bouw.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage II.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de gemeente Hoorn.

 • e.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in de gemeente Hoorn.

 • f.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 9 van de Duurzame Energielijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • g.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de verordening.

 • h.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 8 van de Duurzame Energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • i.

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-/installateurverklaring in.

 • j.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

 • k.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

   

5. Aanvraagprocedure

 • a.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 15 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • b.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • c.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • d.

  De subsidieverordening is geldig tot 1 januari 2022. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2022 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2022 worden niet in behandeling genomen.

 • e.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • f.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

   

6. Subsidieverlening
 • a.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met tien weken worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen vastgesteld door middel van loting. Loting vindt plaats conform het in bijlage I opgenomen reglement van loting.

   

7. Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 4.

 • c.

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

   

8. Subsidievaststelling

 • a.

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier. Bij het indienen van het formulier dienen de kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en de installateursverklaring te worden meegezonden.

 • b.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • c.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het vaststellingsformulier is ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

   

9. Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 2) uitbreiden of inkorten.

 

10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019-2021.

 

12. Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de verordening in het gemeenteblad heeft plaatsgevonden.

 

Hoorn, 13 november 2018

 

De griffier,                                                    de voorzitter,

 

 

 

Bekendmaking:

 

 

 

Bijlage I: Reglement van loting Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw 2019-2021

 

 • 1.

  Alle aanvragen op grond van bovengenoemde verordening, binnengekomen op de dag zoals omschreven in artikel 6 lid c, krijgen een nummer voor de loting toegekend. Er wordt een lijst met namen, adressen en lotingnummers opgesteld.

 • 2.

  Alle aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Op de uitnodiging staat vermeld welk lotingnummer aan hun aanvraag is toegekend. Tevens is het reglement voor de loting bijgevoegd en staat vermeld wie de loting uitvoert.

 • 3.

  De loting vindt plaats in het kantoor van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord of het gemeentehuis van Hoorn.

 • 4.

  Bij de aanvang van de loting worden in aanwezigheid van de uitgenodigde en verschenen aanvragers kaarten met de betreffende lotingnummers in het bijzijn van de notaris in een daartoe bestemde bus gedeponeerd.

 • 5.

  De loting wordt, onder toezicht van de notaris, in het openbaar verricht door de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord dan wel een door hem aangewezen vertegenwoordiger door telkens een lot uit de bus te nemen net zolang totdat alle loten getrokken zijn.

 • 6.

  Het resultaat van de loting wordt schriftelijk vastgelegd en door de notaris ondertekend.

 • 7.

  Het resultaat van de loting wordt aan alle aanvragers verstuurd.

 • 8.

  De aanvragen worden in volgorde van loting in behandeling genomen.

 

 

Bijlage II Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2019 -2021

 

 

Nr.

Techniek

Criterium

1

Dakisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

2

Vloerisolatie

Rc ≥ 3,0 m2 K/W

3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m2 K/W

4

Paneelisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

6

Bodemisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W

7

HR++-glas*

Uglas ≤ 1,2 W/ m2 of spouw 15 mm

8

Infrarood verwarming IR-C

Woning kent minimaal (voorlopig) energielabel B

9

Laagtemperatuurverwarming

Zie toelichting maatregelenlijst

10

PV-systeem (zonnepanelen voor opwekking elektriciteit)

Zie toelichting maatregelenlijst

11

Groene daken

Zie toelichting maatregelenlijst

12

Bewezen technologieen op het gebied van besparen van energie, opwekken van duurzame energie en duurzame warmte

Het energieloket (het Duurzaam Bouwloket) brengt een positieve beoordeling over de aangevraagde maatregel(en) uit

 

 

Punt 1,2,3,4,5 en 6

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem:

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc-waarden vermeld. De RC-waarde staat

voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde hoe beter de isolatie. Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen, incl. arbeid en btw.

 

Punt 7

De U-waarde HR++ glas Wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling

*Toelichting punt 7: Alternatief bij vervanging glas in een monument.

In monumenten is HR++ glas niet toegestaan. In plaats daarvan komen zowel monumentenglas als achterzetramen in aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt alleen verstrekt indien bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn akkoord is met de plaatsing van dit monumentenglas of de achterzetramen.