Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 252215Beschikkingen | afhandelingNieuwe Compagnie 1a en 1b Kiel-Windeweer Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Z2018-00011163

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maken bekend dat zij op een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf aan de Nieuwe Compagnie 1a en 1b te Kiel-Windeweer. De wijziging betreft het wijzigen van het huisvestingssyteem in de bestaande pluimveestal en het terugbrengen van het aantal dieren van 187.000 stuks naar 132.000 stuks leghennen.

 

De beoogde activiteiten (het veranderen van een pluimveehouderij) staan vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 november t/m 9 januari 2019 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, locatie Hoogezand, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand.

 

Bezwaar en beroep

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en /of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de nog uit te voeren procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten hoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, locatie Hoogezand, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, telefoon 0598-373737.