Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2018, 2491Overige besluiten van algemene strekking1ste wijziging Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen Amstelveen 2017

Z-2017/016904

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 231 Gemeentewet en artikel 1 lid 2 Wet waardering onroerende zaken;

besluiten:

 

Op 18 april 2017 is het “Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen Amstelveen 2017” vastgesteld. Met deze 1ste wijziging hierop wordt het gedeelte “1. Besluit aanwijzing heffingsambtenaar gemeente Amstelveen” vervangen door deze wijziging.

 

Deze wijziging wordt aangehaald als “1ste wijziging Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen Amstelveen 2017”.

 

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Amstelveen, gelet op artikel 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Amstelveen, besluiten aan te wijzen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet de volgende gemeenteambtenaren:

 

Verordening

Attribuant (*)

Ten tijde van dit besluit

Verordening grafrechten Zorgvlied en Verordening rechten begraafplaats Zorgvlied 1990

Hoofd begraafplaats Zorgvlied

Dhr. A. Nesvadba

Marktgeldverordening

Marktmeester of zijn plaatsvervanger

Dhr. A. Prins

Verordening reinigingsrechten

Hoofd Centrale beheertaken

Dhr. N. Altorf

Verordening afvalstoffenheffing voor artikel 4 lid 4 en lid 5.

Hoofd Centrale beheertaken

Dhr. N. Altorf

Verordening parkeerbelastingen

Hoofd Veiligheid en Handhaving

Dhr. P. Heidema

Legesverordening voor de onderdelen:

Titel 1 Hoofdstukken 15 en 16

Titel 3 Hoofdstukken 1 t/m 3 en 6 (behalve 6.3 en 6.6)

Hoofd Veiligheid en Handhaving

Dhr. P. Heidema

Legesverordening voor de onderdelen:

Titel 1 Hoofdstukken 11, 12 en 18.1 en 18.4

Titel 2 in zijn geheel

Titel 3 Hoofdstuk 4

Hoofd Stedelijke Ontwikkeling

Dhr. J. de Poorter

Legesverordening voor het onderdeel:

Titel 1 Hoofdstuk 19.2.1

Hoofd Sociale Voorzieningen

Mevr. I. Tap

Legesverordening voor het onderdeel:

Titel 1 Hoofdstuk 17

Hoofd Centrale beheertaken

Dhr. N. Altorf

Legesverordening voor de onderdelen:

Titel 1 Hoofdstukken 1 t/m 6 en 9.

Teamleider Burgerzaken

Dhr. R. Bosma

Wet waardering onroerende zaken art 1 lid 2

Teamleider Belastingen

Dhr. A. Beukers

Alle overige niet benoemde onderdelen van de bovenstaande verordeningen, overige belastingenverordeningen en onderdelen daarvan.

Teamleider Belastingen

Dhr. A. Beukers

 

(*) Bij afwezigheid van de attribuant de aangewezen plaatsvervanger zoals deze voortvloeit uit het collegebesluit “Overzicht horizontale plaatsvervanging” als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen, vastgesteld bij collegebesluit van 18 december 2012” of de meest recente aanpassing van dit besluit.

 

De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2017

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst

De burgemeester,

drs. H.B. Eenhoorn