Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 248410Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Wethouder Trompersstraat 52 in Langeweg

Sluisweg 12 in Heijningen

 

Omschrijving project

Brandveilig gebruik

 

Het veranderen van de samenstelling van de opslag gevaarlijke

stoffen en ambtshalve aanpassing met betrekking tot de brandblusinstallatie.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag donderdag 2 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met team VTH, via telefoonnummer 140168.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.