Voorgenomen vertrek uit Nederland, Bosstraat 34A Winschoten

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de betrokken persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.

 

Geslachtsnaam en voorletters: Meijering, H.B.H.

Geboortedatum: 06-03-1969

Adres: Bosstraat 34A, Winschoten

Datum voornemen: 21-11-2018

Uitschrijving wegens vertrek naar: Onbekend

 

Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent geregistreerd.

Gevolgen

 

  • 1.

    Financiële consequenties zoals stopzetting kinder-, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag, overige uitkeringen, pensioen en AOW opbouw;

  • 2.

    Geen verstrekking van documenten zoals paspoort, rijbewijs, uittreksel BRP, stopzetting vergunningen.

 

Op grond van de Wet BRP is iedere burger verplicht tot het doen van:

Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland, niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u verblijft. U moet bij de aangifte uw identiteit aantonen;

Aangifte van vertrek naar het buitenland, als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen van de laatste woongemeente in Nederland.

 

Heeft u bezwaren?

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie.

Zet in de brief de volgende zaken:

- uw naam en adres

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

- uw handtekening

U stuurt de brief naar:

Gemeente Oldambt

t.a.v. het college

Postbus 175

9670 AD Winschoten

 

Wilt u meer weten? Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.

 

Winschoten, 21 november 2018

Naar boven