Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 245816Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 39 van de AVG, gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op artikel de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  De heer J.A.J. Roest aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente Moerdijk, belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de AVG;

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking belast met het toezicht op de naleving op basis van de volgende wettelijke voorschriften:

  • a.

   Houdt toezicht op naleving AVG, controleert, rapporteert en adviseert hierover in alle geledingen;

  • b.

   Houdt toezicht t.a.v. naleving van verantwoordelijkheden van verwerkers van persoons-gegevens/handhaving en analyseert en controleert;

  • c.

   Geeft beoordeling gegevenseffectbescherming (35 lid 1);

  • d.

   Houdt toezicht op het register verwerkingsactiviteiten.

  • e.

   Is de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens, ook t.a.v. datalekken;

  • f.

   Geeft advies bij PIA/ENSIA en houdt toezicht dat het geschiedt conform voorschriften AVG;

  • g.

   Adviseert aan college, raad en organisatie: rapporteert (Berap) en geeft aanbevelingen;

  • h.

   Doet aanbevelingen hierbij over de AVG.

Aldus besloten in de vergadering van het College Burgemeester en wethouders van Moerdijk

d.d. 6 november 2018,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel J.P.M. Klijs