Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 244403VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting 2019 (Precarioverordening 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening en van de daarbij behorende tarieventabel wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

a. jaar : een kalenderjaar;

b. maand : een kalendermaand;

c. gevellijn : de aanwezige of geprojecteerde snijlijn van het grootste gevelvlak van een pand met het grondvlak.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die het voorwerp of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het hebben van:

1. voorwerpen, waarvoor reeds ingevolge een privaatrechtelijke overeenkomst een vergoeding is verschuldigd;

2. voorwerpen ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, welke in gebruik zijn bij derden;

3. kelderingangen, licht- en luchtopeningen (koekoeken) en stoeptreden;

4. voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

5. buizen in de grond tot lozing van faecaliën, van huishoud- of hemelwater;

6. dakgoten, vensterbanken en gevelroosters en afvoerbuizen van hemelwater;

7. voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen belang voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doeleinden;

8. sierverlichting, zoals contourbalken, neonbuizen, lampenlijnen en dergelijke, geen reclamevoorwerpen zijnde, die dienst doen als feestverlichting in de winkelcentra;

 

9. voorwerpen als bedoeld onder 05.03, 05.04 en 05.04a van onderdeel 05 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien sprake is van een of meerdere van deze voorwerpen en deze voorkomen aan één onroerende zaak als bedoeld in artikel 2 van de "Verordening onroerendezaakbelastingen Heerlen 2019" en tezamen minder belopen dan 4 m2;

10. lampen en lantaarns als bedoeld onder 05.06 van onderdeel 05 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze voorkomen aan één onroerende zaak als bedoeld in artikel 2 van de ‘Verordening onroerende zaakbelastingen 2019’ en sprake is van minder dan 2 van deze voorwerpen.

 

Artikel 5 Belastingtijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar een jaar- of maandtarief, is het belastingtijdvak het jaar respectievelijk de maand(en) dat de voorwerpen aanwezig zijn.

 

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

1. De belasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Belastingaanslagen van € 10,00 en minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

 

Artikel 7 Berekening van de precariobelasting

1. Voor de berekening van de precariobelasting worden gedeelten van de in de tarieventabel genoemde eenheden van tijd en andere eenheden als volle eenheid aangemerkt.

Indien het heffingstijdvak een kortere periode dan een jaar omvat en het tarief uitsluitend per jaar is vastgesteld, wordt het recht naar tijdsgelang berekend. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

2. Indien een oppervlaktetarief voor voorwerpen boven de gemeentegrond is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de oppervlakte van het grootste gemeten vlak of bij niet rechthoekige vlakken van twee denkbeeldig langs de uitersten van het vlak getrokken lijnen die loodrecht op elkaar staan.

3. Indien een oppervlaktetarief voor voorwerpen op de gemeentegrond is vastgesteld, wordt de belasting als volgt berekend. Er wordt uitgegaan van de oppervlakte van de gemeentegrond die daadwerkelijk door de voorwerpen wordt ingenomen.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Voor elk nieuw belastbaar feit kan een afzonderlijke aanslag worden opgelegd.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

1. De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt, is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

4. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen precariobelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

1. De ‘Precarioverordening 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Precarioverordening 2019’.

 

 

 

Tarieventabel 201 9 behorende bij de Precarioverordening 201 9

 

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Bedrag

01.

Algemeen

 

 

01.01

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of

 

 

 

boven voor de openbare dienst bestemde

 

 

 

gemeentegrond, indien voor het hebbben van

 

 

 

die voorwerpen in de navolgende nummers niet

 

 

 

in een bijzonder tarief is voorzien, voorzover

per m1 of m2

 

 

daarvoor niet ingevolge een andere verordening

per jaar

47,60

 

rechten zijn verschuldigd.

per maand

4,10

 

 

 

 

02.

Automaten

 

 

02.01

Automatische verkoop-, weeg-, of andere

 

 

 

toestellen die zich bevinden:

per 0,25 m2 front-

 

 

 

oppervlakte

 

02.01.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

42,90

02.01.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

31,20

 

 

 

 

03.

Benzine, oliepompen, tanks e.d.

 

 

03.01

Vaste aftappunten met toebehoren voor motor-

 

 

 

brandstof

per tappunt, per jaar

285,50

03.02

Verplaatsbare aftappunten met toebehoren voor

 

 

 

motorbrandstof

per tappunt, per jaar

87,00

03.03

Aftappunten met toebehoren voor lucht of water

per tappunt, per jaar

78,30

03.04

Vulputten, kraanputten, e.d.

per put, per jaar

78,30

03.05

Opslagtanks voor motorbrandstof, olie, etc.,

 

 

 

daaronder ook begrepen tanks t.b.v. centrale

 

 

 

verwarmingsinstallaties

per tank, per m2, per jaar

78,30

03.06

Luifels of overkappingen

per m2, per jaar

21,90

03.07

Pompheuvels (perrons of voetstukken)

per m2, per jaar

31,20

03.08

Lichtmasten

per stuk, per jaar

21,90

 

 

 

 

04.

Buizen, kabels transportleidingen e.d.

 

 

04.01

Buizen, kabels transportleidingen e.d.

per m1, per jaar

0,60

 

 

 

 

05.

Diverse voorwerpen

 

 

05.01

Hijsbalken, katrollen, kikkers e.d.

per stuk, per jaar

38,60

05.02

Funderingen, perrons, putten, steigers, vlonders,

 

 

 

plankieren, e.d.

per m2, per jaar

5,90

05.03

Luifels, balkons, erkers, uitbouwen, overbouwingen

 

 

 

e.d. onderdelen van gebouwde eigendommen

per m2, per jaar

11,30

05.04

Zonneschermen en markiezen andere dan bedoeld

 

 

 

in 7.03 (d.w.z. zonder reclame) exclusief

per m2

 

 

de oppervlakte van de volanten:

 

 

05.04.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

14,80

05.04.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

11,30

05.04.a

Volanten zonder reclame hangende aan

per m2

 

 

zonneschermen en markiezen als bedoeld

 

 

 

in 5.04 en 7.03

 

 

05.04.a1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

14,80

05.04.a2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

11,30

05.05

Windschermen, hekken, afrasteringen, e.d.

per m1, per jaar

3,95

 

 

 

 

05.06

Lampen, lantaarns, lichtmasten

per stuk, per jaar

21,90

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Bedrag

06.

Etalages

 

 

06.01

Etalages, uitstalkasten, vitrines, e.d.

per m2

 

 

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

39,10

 

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

25,80

 

 

 

 

07.

Reclamevoorwerpen

 

 

07.01

Reclameborden, uithangborden of uithangtekens,

 

 

 

letteropschriften, letterreclames of andere dergelijke

 

 

 

voorwerpen zonder kunstverlichting voor zover

per 0,5 m2 oppervlakte van

 

 

buiten de gevellijn uitstekend:

het voorwerp

 

07.01.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

61,10

07.01.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

10,10

07.02

Reclameborden, uithangborden of uithangtekens,

 

 

 

letteropschriften, letterreclames of andere dergelijke

 

 

 

voorwerpen metkunstverlichting voor zover

per 0,5 m2 oppervlakte van

 

 

buiten de gevellijn uitstekend:

het voorwerp

 

07.02.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

129,50

07.02.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

21,90

7.03

Zonneschermen en markiezen met reclame

per m2

 

 

exclusief de oppervlakte van de volanten:

 

 

07.03.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

251,10

07.03.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

38,60

07.03.a

Volanten met reclame hangende aan zonneschermen

per m2

 

 

en markiezen als bedoeld in 5.04 en 7.03

 

 

07.03.a1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

251,10

07.03.a2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

38,60

07.04

Andere reclamevoorwerpen, waarvoor de in deze

 

 

 

rubriek vermelde tarieven niet toegepast kunnen

 

 

 

worden.

per stuk, per jaar

94,70

 

 

 

 

08.

Rijwielhekken

 

 

08.01

Rijwielhekken

per m2, per jaar

16,10

 

 

 

 

09.

Terassen e.d.

 

 

09.01

Banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen,

 

 

 

bloemen- of plantenbekken, e.d. (zgn. terrassen)

per m2

 

09.01.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per maand

3,90

09.01.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per maand

0,60

 

 

 

 

10.

Uitstellen en verkopingen

 

 

10.01

Uitstallen van goederen langs en aan gevels:

per m2

 

10.01.1

- in het stadscentrum Heerlen (wijk 33)

per jaar

204,70

10.01.2

- in de overige wijken, buurten van de gemeente

per jaar

63,00

10.02

Plaatsen van voertuigen, kraampjes, e.d. anders dan

 

 

 

voor de markthandel.

per m2, per maand

2,50

Behoort bij het besluit van de raad van 8 november 2018

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 8 november 2018.

voorzitter,

E.G.M. Roemer

griffier,

drs. T.W. Zwemmer