Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 244397VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden 2019 (Verordening marktgelden 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder marktterreinen verstaan de pleinen, straten en wegen, welke daartoe voor het houden van markten zijn aangewezen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het:

a. beschikbaar stellen van een plaats op marktterreinen gedurende de tijden voor de markten bestemd;

b. gebruik maken van diensten, verleend door de gemeente in overlegmet de (sub-)marktcommissie, voor reclame- en promotieactiviteiten.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

1. De maatstaf van heffing voor de berekening van het marktgeld is de ruimte welke op een marktterrein is toegewezen;

2. Voor standplaatsen met artikelen of branches waarmee gelet op de weersomstandigheden niet gedurende het gehele jaar standplaats kan worden ingenomen (seizoen standplaatsen) wordt, in tegenstelling tot het in lid 1 gestelde, het marktgeld geheven per keer dat de standplaats wordt ingenomen.

 

Artikel 5 Tarieven

1. Het marktgeld bedraagt:

Heerlerheide

a. voor het innemen van een vaste standplaats op het marktterrein te Heerlerheide per strekkende meter front met een maximum diepte van twee meter en een minimum van vier meter front, per marktdag € 2,18

b. voor het innemen van een dagplaats op het marktterrein te Heerlerheide per strekkende meter front met een maximum diepte van twee meter en een minimum van vier meter front, per marktdag € 2,61

 

Hoensbroek

c. voor het innemen van een vaste standplaats op het marktterrein te Hoensbroek per strekkende meter front met een maximum diepte van twee meter en een minimum van vier meter front, per marktdag € 2,18

d. voor het innemen van een dagplaats op het marktterrein te Hoensbroek per strekkende meter front met een maximum van twee meter en een minimum van vier meter front, per marktdag € 2,61

Heerlen Centrum

e. voor het innemen van een vaste standplaats op het marktterrein te Heerlen Centrum per strekkende meter front met een maximum diepte van twee meter en een minimum van vier meter front, per marktdag € 2,61

f. voor het innemen van een dagplaats op het marktterrein te Heerlen Centrum per strekkende meter front met een maximum diepte van twee meter en een minimum van vier meter front, per marktdag € 3,01

g. voor het innemen van een vaste standplaats op het marktterrein te Heerlen Centrum per strekkende meter front met een diepte van meer dan twee meter en maximaal vier meter met een minimum van vier meter front, per marktdag € 3,33

h. voor het innemen van een vaste standplaats op het marktterrein te Heerlen Centrum per strekkende meter front met een diepte van meer dan twee meter en maximaal vier meter met een minimum van vier meter front, per marktdag € 3,95

 

2. Voor de berekening van het marktgeld wordt:

a. een gedeelte van een marktdag gerekend voor een gehele marktdag;

b. een gedeelte van een strekkende meter gerekend voor een gehele strekkende meter.

3. Het recht bedraagt voor gebruikmaking van diensten, verleend door de gemeente in overleg met de (sub-)markt-commissie, voor reclame- en promotieactiviteiten per standplaats per maand € 9,88

 

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Tijdstip van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, wordt het marktgeld verschuldigd en moet het marktgeld worden voldaan:

a. vooraf per maand voor vaste standplaatshouders;

b. bij aanvang van de markt door de overige standplaatshouders.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding, citeertitel, overgangsbepaling

1. De ‘Verordening marktgelden 2018’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening marktgelden 2019’.

 

 

 

 

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 8 november 2018.

voorzitter,

E.G.M. Roemer

griffier,

drs. T.W. Zwemmer