Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 244390VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2019 (kwijtscheldingsverordening 2019)

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

a. onroerende zaakbelastingen;

b. rioolheffing eigenaarsgedeelte;

c. hondenbelasting;

d. precariobelasting;

e. toeristenbelasting;

f. leges;

g. marktgelden;

h. woonwagenrechten;

i. begraafrechten;

j. de afvalstoffenheffing zoals bedoeld in hoofdstuk 1, lid 6 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019’;

 

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

1. 1. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor 100 procent van de belastingbedragen als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid onder a, b en c van de tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019"(belasting per perceel) op jaarbasis;

2. van de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in hoofdstuk 1, leden 2 t/m 4 (belasting per lediging) van de tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019", wordt per belastingjaar kwijtschelding verleend tot een bedrag van maximaal:

a. indien het perceel waarop de aanslag afvalstoffenheffing 2018 betrekking heeft, op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door één persoon € 30,72;

b. indien het perceel waarop de aanslag afvalstoffenheffing 2018 betrekking heeft, op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door twee personen € 38,12;

c. indien het perceel waarop de aanslag afvalstoffenheffing 2018 betrekking heeft, op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door drie of meer personen € 45,50;

2. de rioolheffing gebruikersgedeelten.

Artikel 3 Kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen, waarvoor kwijtschelding kan worden verleend, wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent;

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de bijstandsnorm en 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 4 Overgangsrecht

De kwijtscheldingsverordening 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Kwijtscheldingsverordening 2019’.

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 8 november 2018.

 

voorzitter,

E.G.M. Roemer

griffier,

drs. T.W. Zwemmer