Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 244092Beschikkingen | afhandelingBesluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

 

Adres

Hazeldonk 9 in Langeweg

Omschrijving voorgenomen activiteit

Uitbreiding van de in te nemen soorten en hoeveelheden

afvastoffen aan de Hazeldonk 9 in Langeweg

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 november 2018  tot en met woensdag 26 december 2018 ter inzage bij de gemeente Moerdijk.

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hieropvolgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.