Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 244063Beschikkingen | afhandelingIntrekken omgevingsvergunning Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.33 lid 2.a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten voor de volgende aanvraag in te trekken:

 

Adres

Noordlangeweg 8

 

Omschrijving project

de omgevingsvergunning van 14 juni 1999 voor de realisatie van een 2e pluimveestal (volgt uit aanvraag omgevingsvergunning voor de (her)bouw van een pluimveestal)

 

Datum ontvangst

17-09-2018

  

 

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.